2. 7. Panowanie Stefana Batorego

1. Druga wolna elekcja – XI-XII 1575 r.

a. najważniejsi kandydaci:

– cesarz Maksymilian II Habsburg

– król Szwecji Jan III Waza

– książę Siedmiogrodu Stefan Batory

– carewicz Fiodor

b. ogłoszenie przez prymasa Jakuba Uchańskiego elekcji Maksymiliana II Habsburga

elekcja nastąpiła bez porozumienia ze szlachtą

– odrzucenie elekcji przez szlachtę

c. ogłoszenie elekcji Anny Jagiellonki i Stefana Batorego

d. małżeństwo Stefana Batorego i Anny Jagiellonki

e. Panowanie Stefana Batorego (1576-1586)

 

2. Wojna z Gdańskiem (1576-1577)

a. dążenie Gdańska do odwołania Statutów Karnkowskiego

b. decyzja Stefana Batorego o siłowym rozstrzygnięciu sporu

– miasto zostało skazane na infamię

– konfiskata towarów kupców gdańskich

– skierowanie całego handlu polskiego do Elbląga

– walki zbrojne (zwycięska dla wojsk królewskich bitwa pod Lubiszewem)

– zakończone niepowodzeniem oblężenie Gdańska przez wojska królewskie

c. kompromis – 1577 r.

– Gdańsk ukorzył się przed królem

– król obiecał zniesienie Statutów Karnkowskiego (zrealizowano na sejmie w 1585 r.)

 

3. Reforma sądownictwa

a. utworzenie Trybunału Koronnego (1578 r.)

– w skład wchodzili przedstawiciele szlachty wybierani na sejmikach deputackich

– przejął kompetencje sądów królewskich

b. utworzenie Trybunału Litewskiego

 

4. Reforma wojskowa – Utworzenie piechoty wybranieckiej

5. Wojny z Moskwą o Inflanty

a. działania zbrojne

zdobycie Połocka1579 r.

zdobycie Wielkich Łuków – 1580 r.

oblężenie Pskowa – 1581 r.

b. rozejm w Jamie Zapolskim – 1582 r.

Polska odzyskała Inflanty i ziemię połocką

odsunięcie państwa moskiewskiego od Bałtyku na ponad sto lat

 

6. Wzrost znaczenia Jana Zamojskiego