3. 3. Absolutyzm we Francji

1. Reformy Henryka IV Burbona

a. ustanowienie intendentów – urzędnicy kontrolujący prowincje kraju

b. dbałość o rozwój gospodarki

c. rozbudowa armii

2. Panowanie Ludwika XIII (1610-1643)

a. działalność pierwszego ministra kardynała Armanda de Richelieu

b. centralizacja władzy

– utworzenie rządu złożonego z ministrów

– przekazanie pełni władzy w prowincjach intendentom

– ograniczenie uprawnień samorządów i parlamentów prowincjonalnych

– zaprzestanie zwoływania Stanów Generalnych (ostanie odbyły się w 1614 r.)

b. walka z hugenotami

– walka zbrojna – zdobycie La Rochelle (1627 r.)

– pozbawienie hugenotów niezależności politycznej

c. reformy kardynała Richelieu zapoczątkowały monarchię absolutną we Francji

3. Początki panowania Ludwika XIV (1643-715)   regencja Anny Austriaczki i Jules’a Mazarina

a. powstania chłopskie

b. fronda parlamentu paryskiego (sąd rejestrujący edykty królewskie)

c. fronda książąt

 

4. Rządy osobiste Ludwika XIV

a. po śmierci Mazarina (1661 r.) Ludwik XIV nie powołał pierwszego ministra

b. administracja państwowa została oparta na tzw. szlachcie urzędniczej

c. wprowadzenie cenzury i rozbudowa policji

d. zaostrzenie polityki wyznaniowej – zniesienie edyktu nantejskiego1685 r.

 

5. Merkantylizm 

a. działalność  Jeana Baptiste Colberta – generalny kontroler finansów

b. cechy merkantylizmu

– dążenie do uzyskania dodatniego bilansu handlowego państwa

– wzrost aktywności gospodarczej państwa 

ograniczenie importu – cła wwozowe

zakaz eksportu zboża

– zniesienie ceł wewnętrznych

– rozbudowa sieci dróg szlaków wodnych

 

6. Polityka zagraniczna Ludwika XIV

a. druga połowa XVII w. to okres dominacji francuskiej w Europie

b. polityka tzw. réunionów – przyłączanie do Francji sąsiednich terytoriów przygranicznych

c. wojna z koalicją antyfrancuską (1689-1697) o i utrata części zdobyczy terytorialnych

d. wojna o sukcesję hiszpańską (1701-1714)

e. koszty wojen przyczyniły się do pogorszenia sytuacji gospodarczej Francji