5. 5. Wybuch Wielkiej Rewolucji Francuskiej

 

1. Sytuacja we Francji przed wybuchem rewolucji – geneza rewolucji

a. Francja przed wybuchem rewolucji była monarchią absolutną

b. społeczeństwo francuskie było podzielone na trzy stany

– stan pierwszy – szlachta

– stan drugi – duchowieństwo

– stan trzeci – mieszczanie  i chłopi

c. w społeczeństwie francuskim rozpowszechniały się nowe idee oświeceniowe

d. sytuacja gospodarcza za panowania Ludwika XVI

bardzo duże zadłużenie państwa związane z udziałem w wojnach z Anglią (wojna siedmioletnia i wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych)

– bardzo wysokie koszty utrzymania dworu (Maria Antonina)

klęska nieurodzaju

 

2. Wybuch rewolucji

a. Ludwik XVI zmuszony do zwołania Stanów Generalnych w celu uzyskania zgody na nowe podatki

 ogłoszenie broszury politycznej: To to jest stan trzeci? (Emmanuel-Joseph Sieyès)

przedstawiciele stanu trzeciego żądali przeprowadzenia reform w państwie

 spór o sposób przeprowadzania głosowań

przedstawiciele stanu trzeciego ogłosili się Zgromadzeniem Narodowym (17 VI 1798 r.)

b. utworzenie Zgromadzenia Konstytucyjnego (konstytuanta)  9 VI 1789 r.

3. Wybuch rewolucji

a zdobycie przez tłum paryżan Bastylii14 VII 1789 r. – wydarzenie to uznawane jest za początek rewolucji

b. utworzenie Gwardii Narodowej Joseph de La Fayette

c. zamieszki na wsi wielka trwoga

d. zniesienie przez konstytuantę systemu feudalnego

4. Przemiany ustrojowe we Francji

a. uchwalenie przez Zgromadzenie Narodowe Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela –  sierpień 1789 r.

 uznawała lud za suwerena

 ustanawiała zasadę trójpodziału władzy

 ustanawiała równość obywateli wobec prawa

 ustanawiała wolność słowa i prasy

 wprowadzała wolność religijną

 gwarantowała bezpieczeństwo i zapewniała prawo do oporu

b. ostateczny upadek autorytetu Ludwika XVI

marsz na Wersal  5 X 1789 r.

 przeniesienie dworu do Paryża

  nieudana próba ucieczki króla z rodzina

  zawieszenie króla w pełnieniu obowiązków

c. uchwalenie konstytucji – wrzesień 1791 r

 Francja przekształciła się w monarchię konstytucyjną

konstytucja ustanawiała trójpodział władzy

król z ministrami stanowił władzę wykonawczą

władza ustawodawcza została powierzona Zgromadzeniu Prawodawczemu – tzw. Legislatywie

ustanawiała niezależność władzy sądowniczej

 prawa wyborcze ograniczone wysokim cenzusem majątkowym