5. 6. Francja republiką – przemiany polityczne we Francji w latach 1793-1799

1. Wojna z Austrią i Prusami

a. przyczyny:

– dążenie państw sąsiednich do stłumienia rewolucji

– dążenie rządu francuskiego do rozszerzenia rewolucji poza granice kraju

b. przebieg wojny

– wypowiedzenie wojny przez Francję Austrii i wkroczenie wojsk francuskich do Niderlandów (IV 1792 r.)

– Austriacy szybko zdobyli przewagę nad źle dowodzoną i wyposażoną armią francuską

– do wojny przeciwko Francji przyłączyły się Prusy (VII 1792 .)

2. Ustanowienie republiki we Francji

a. klęski militarne pogłębiły wrogość wobec monarchii – aresztowanie Ludwika XVI i Antoniny (10 VIII 1792 r.) 

b. rozwiązanie Zgromadzenia Prawodawczego

c. utworzenie Konwentu Narodowego – został zdominowany przez jakobinów i kordylierów (górali)

d. 22 IX 1792 r. Konwent Narodowy proklamował we Francji republikę

e nasilenie się terroru – sankiuloci wymordowali uwięzionych arystokratów

3. Egzekucja Ludwika XVI i jej następstwa

a. Ludwik XVI został osądzony za zdradę i skazany na śmierć - egzekucję wykonano 21 I 1793 r.

b. egzekucja króla przyczyniła się do powstania wielkiej koalicji antyfrancuskiej

c. wybuch antyrewolucyjnego powstania chłopskiego w Wandei – zostało krwawo stłumione

4. Dyktatura jakobinów

a. jakobini – klub polityczny zrzeszający zwolenników radykalnych reform 

b. utworzenie Komitetu Ocalenia Publicznego (IV 1793 r,)

c. Wielki Terror

 twórcą aparatu terroru byłMaximilien Robespierre

– utworzenie przez jakobinów Trybunału Rewolucyjnego 

na śmierć skazano ok. 30-40 tys. ludzi   m.in. Georges'a Dantona 

 symbolem terroru jakobinów stała się gilotyna

d. próba zastąpienia katolicyzmu kultem Istoty Najwyższej

e. wprowadzenie kalendarza rewolucyjnego   nowe nazwy miesięcy

5. Rządy Dyrektoriatu

a. we Francji stopniowo narastał opór wobec dyktatury i terroru jakobinów

b. przeciwnicy jakobinów dokonali przewrotu  9 tehrmidora (27 VII) 1794 r.

c.  Maximilien Robespierre został skazany na śmierć

d. uchwalenie tzw. konstytucji roku III (1795 r.)

 zatwierdzała ustrój republikański we Francji

 władza wykonawcza Dyrektoriat – rząd składający się z pięciu osób

 konstytucja III roku umacniała władzę burżuazji – prawa polityczne zależały od wysokiego cenzusu majątkowego

6. Znaczenie rewolucji

a. likwidacja pozostałości systemu feudalnego we Francji

b. utrwalenie ustroju republikańskiego i monteskiuszowskiego trójpodziału władzy

c. przyczyniła się do ogromnych strat demograficznych, materialnych i kulturowych