6. 1. Rzeczpospolita w czasach saskich

I. Polska za panowania Augusta II Mocnego

1. Początki unii polsko-saskiej

a. elekcja po śmierci Jana III Sobieskiego

b. koronacja Augusta II Mocnego 1697 r.

c. unia personalna Rzeczypospolitej i Saksonii

– korzystne związki gospodarcze 

– dążenia Augusta II do umocnienia władzy królewskiej w Polsce

2. Rzeczpospolita w czasie wojny północnej (1700-1721 r.)

a. w wojnie północnej August II Mocny wziął udział jako elektor saski

b. wkroczenie wojsk szwedzkich do Polski, mimo że Polska formalnie w wojnie nie uczestniczyła

c. zawiązanie konfederacji warszawskiej przez zwolenników Karola XII 1704 r.

detronizacja Augusta II Mocnego

– wybór Stanisława Leszczyńskiego na króla Polski

– na mocy pokoju w Altranstädt (1706 r.) )August II zrzekł się korony polskiej 

d. upadek dominacji szwedzkiej po klęsce Karola XII pod Połtawą –   1709 r.

– wkroczenie wojsk rosyjskich do Polski

– ucieczka Stanisława Leszczyńskiego

e. w wyniku wojny północnej Polska poniosła ogromne straty demograficzne i materialne

3. Uzależnienie Polski od Rosji

a. powrót Augusta II Mocnego na tron polski

– August II wprowadził do Polski silny korpus saski

– niezadowolona szlachta zawiązała konfederację tarnogrodzką (1715 r.)

– mediacja Piotra I i wkroczenie armii carskiej do Polski

b. Sejm Niemy1717 r. – nie dopuszczono do głosu żadnego posła

– powołanie niewielkiej stałej armii (24 tys. żołnierzy)

– doprecyzowanie zasad unii polsko-saskiej wpływów saskich – ograniczenie wpływów saskich

– ograniczenie uprawnienie sejmików i hetmanów

– ograniczenie praw politycznych innowierców

– uznanie Piotra Iza gwaranta utrzymania ugody

c. tzw. traktat Loewenwolda (1732 r.) 

– traktat zawarty przez Rosję, Austrię i Prusy

– dotyczył obsady tronu w Polsce 

II. Sytuacja wewnętrzna za panowania Augusta III Sasa

1. Wojna o sukcesję polską (1733-1735 r.)

a. elekcja Stanisława Leszczyńskiego po śmierci Augusta II Mocnego 1733 r.

b. wybór elektora saskiego Fryderyka Augusta na króla Polski przez garstkę stronników Rosji

c. zwycięstwo Augusta III dzięki poparciu Rosji

2. Polska w stanie głębokiej anarchii

a. nagminne zrywanie sejmów i sejmików

b. wzrost wpływów magnaterii

c. kryzys tolerancji religijnej i nasilenie się wrogości wobec innowierców

3. Wykształcenie się dwóch głównych obozów politycznych:

a. Familia

b. republikanci

4. Programy reform politycznych

a. Stanisław KonarskiO skutecznym rad sposobie

b. Stanisław LeszczyńskiGłos wolny wolność ubezpieczający

3. Reformy oświaty

a. utworzenie Collegium NobiliumStanisław Konarski 1740 r.

b. reforma programowa szkolnictwa pijarów i jezuitów

c. utworzenie Biblioteki Załuskich

4. Przejawy ożywienia gospodarczego – tworzenie manufaktur