6. 2. Początki panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego i pierwszy rozbiór Polski

 

1. Pierwsze lata panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego

a. elekcja Stanisława Poniatowskiego na króla Polski – 1764 r.

– otrzymał poparcie polityczne Familii (rodzina Czartoryskich)

– otrzymał poparcie polityczne carycy Katarzyny II

b. koronacja królewska Stanisława Augusta Poniatowskiego odbyła się w Warszawie

2. Pierwsze reformy wewnętrzne

a. najważniejsze reformy sejmu konwokacyjnego

– wprowadzenie głosowania większością głosów w sprawach skarbowych i wojskowych

– utworzenie komisji skarbowych i wojskowych

– wprowadzenie cła generalnego

b. działalność  Stanisława Augusta Poniatowskiego w pierwszych latach panowania

– utworzenie Szkoły Rycerskiej1765 r.

– rozwój manufaktur

3. Uzależnienie Rzeczypospolitej od Rosji

a. sprzeciw części szlachty wobec reform wewnętrznych – obawa przed utratą „złotej wolności”

b. ingerencja Rosji w sprawy polskie pod pretekstem obrony dysydentów intrygi ambasadora rosyjskiego w Polsce – Mikołaja Repnina

c. aresztowania przeciwników równouprawnienia dysydentów

d. uchwalenie praw kardynalnych – nienaruszalnych zasad ustrojowych –  1768 r.

wolna elekcja

liberum veto

prawo wypowiadania królowi posłuszeństwa

– gwarantem praw kardynalnych została Rosja – uzależnienie Rzeczypospolitej od Rosji

4. Konfederacja barska 1768-1772

a. wybuch konfederacji barskiej (1768-1772 r.)

– zawiązanie konfederacji w Barze na Podolu

– konfederacja została zorganizowana pod hasłem obrony wiary i wolności szlacheckiej

– konfederaci podjęli walkę z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim i Rosją

b. działalność konfederatów

– konfederaci prowadzili działania partyzanckie

– podjęli nieudaną próbę uprowadzenia króla Stanisława Augusta Poniatowskiego – udział Kazimierza Pułaskiego

– militarna klęska konfederatów

5. Pierwszy rozbiór Polski1772 r.

a. podpisanie przez Rosję traktatów rozbiorowych z Prusami i Austrią – 5 VIII 1772 r.

– do przeprowadzenia rozbioru Rzeczypospolitej dążył Fryderyk II

– Rosja zagarnęła północno-wschodnie obszary Rzeczpospolitej

– Prusy otrzymały Pomorze Gdańskie i Warmię, część Wielkopolski i Kujaw

– Austria zabrała południową część Rzeczpospolitej

b. sejm rozbiorowy

– został zwołany na żądanie państw zaborczych w 1773 r.

– opór części posłów – m.in. Tadeusza Rejtana (Jan Matejko, Reytan)

– utworzenie Komisji Edukacji Narodowej (KEN)