5. 1. Kultura

 

1. Kultura to sposób życia ukształtowany przez wiedzę, prawa, zwyczaje, normy i przekonania charakterystycznego dla danego społeczeństwa lub grupy społecznej.

2. Rodzaje kultury

a. kultura narodowa – elementy kultury specyficzne dla danego narodu

b. kultura wysoka (elitarna) – adresowana do obiorców odpowiednio przygotowanych

c. kultura masowa (popularna) – skierowana do szerokiego grona odbiorców

d. kultura ludowa i narodowa

– jest spuścizną społeczeństw tradycyjnych

– została ukształtowana przez niższe warstwy społeczne

– charakteryzuje się religijnością, przywiązaniem do tradycji i rytuałów

3. Kontrkultura

a. odrzucenie konsumpcyjnych i obyczajowych i moralnych wzorców zastanych modeli kultury

b. kontrkultura jako zjawisko społeczne

c. kontrkultura jako zjawisko ideologiczne

 

4. Subkultura – polega na wytwarzaniu głównie przez młodzież własnych wzorców i norm

a. obszary odrębności subkultury

– wygląd zewnętrzny

– specyficzny język

– elementy kultury artystycznej

– elementy ideologiczne

b. rodzaje subkultury

– subkultury buntu społecznego

– subkultury ucieczki

– subkultury kreatywne

– subkultury religijno-terapeutyczne

– subkultury ekologiczno-pacyfistyczne

 

5. Cechą charakterystyczną współczesnych społeczeństw jest ich wielokulturowość.

a wzajemne relacje między kulturami

– zderzenie kultur – konfrontacja i zwalczanie się kultur

– separacja – zamykanie się na wpływy innych kultur

– wymiana międzykulturowa – niewymuszone przejmowanie elementów innej kultury

– integracja – budowanie wspólnej tożsamości

 b. postawy wobec inności

– tolerancja

– akceptacja