5. 5. Edukacja

 

1. Egzamin maturalny

a. zdanie egzaminu maturalnego umożliwia kontynuację nauki w szkołach pomaturalnych i szkołach wyższych

b. struktura egzaminu maturalnego

– obowiązkowe egzaminy pisemne z: języka polskiego, nowożytnego języka obcego, matematyki (poziom podstawowy) – obowiązuje próg zdawalności (30%)

– obowiązkowe egzaminy ustne z: języka polskiego i nowożytnego języka obcego (poziom podstawowy) – obowiązuje próg zdawalności (30%)

– co najmniej jeden egzamin pisemny z przedmiotu dodatkowego (poziom rozszerzony – brak progu zdawalności)

2. Egzamin zawodowy po szkole zawodowej

a. egzamin zawodowy potwierdza kwalifikacje zawodowe

b. dwie części egzaminu zawodowego:

– część pisemna (co najmniej 50% punktów)

– część praktyczna (co najmniej 75% punktów)

3. System szkolnictwa wyższego

a. podział uczelni wyższych na publiczne (odpłatne tylko studia niestacjonarne) i niepubliczne (w pełni odpłatne)

b. podstawowe tryby studiowania:

– stacjonarny

– wieczorowy

– zaoczny

– e-learning

4. System boloński

a. podstawą prawną – deklaracja bolońska

b. utworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego

c. celem jest ujednolicenie systemu studiów wyższych umożliwiające swobodny przepływ studentów

d. stopnie studiów wyższych według systemu bolońskiego

– stopień I – studia licencjackie

– stopień II – studia magisterskie

– stopień III – studia doktoranckie

5. Państwowa Komisja Akredytacyjna – niezależna instytucja państwowa oceniająca jakość kształcenia akademickiego.

6. Zasady rekrutacji do szkół wyższych w Polsce

a. zasady obowiązujące na uczelniach wyższych reguluje Ustawa o szkolnictwie wyższym

b. szczegółowe zasady rekrutacji ustalają senaty każdej uczelni

c. o przyjęciu na studia decyduje kolejność na liście rankingowej ustalanej odmiennie dla każdej uczelni

7. Europejskie programy edukacyjne

a. Erasmus

– „Uczenie się przez całe życie”

– program wymiany studentów

b. studia zagraniczne w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EHEA)

c. możliwość studiowana w USA i Kanadzie na podstawie wizy studenckiej