google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

Kryzys i upadek Rzeczypospolitej. Chronologia wydarzeń

 

Historia Polski

1764 – reformy sejmu konwokacyjnego

1768–1772 konfederacja bar­ska

1772 – pierwszy rozbiór Polski

1773 – Rada Nieustająca/Komisja Edukacji Na­rodowej

1775 – wybuch wojny o niepodległość USA

1776 – uchwalenie Deklaracji Niepodległości

1787 – uchwalenie konstytucji USA

1788-1792 Sejm Wielki

5 V 1789 – otwarcie Stanów Generalnych we Francji

17 VI 1789 – stan trzeci ogłasza się Zgromadzeniem Narodo­wym

9 VII 1789 – Narodowe Zgro­madzenie Ustawodaw­cze (Konstytuanta)

14 VII 1789 – zdobycie Bastylii - początek rewolucji

26 VIII 1789 – uchwalenie Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela

1791 — Konstytucja 3 maja

1791 r. — wojna w obronie Konstytucji 3 maja

1791 r. — bitwa pod Zieleńcami 

1791 r. — bitwa pod Dubienką

3 IX 1791 – uchwalenie kon­stytucji

l X 1791 – Zgromadzenie Prawodawcze (Legislatywa)

20 IX 1792 – Konwent Narodowy

1792 — konfederacja targowicka

21 IX 1792 – ogłoszenie Francji re­publiką

1793–1795 I koalicja prze­ciwko Francji

5 IV 1793– utworzenie Komi­tetu Ocalenia Publicz­nego

2 VI 1793 – początek dyktatury jakobinów

24 VI 1793 – Konwent uchwala no­wą konstytucję

1793 — drugi rozbiór Polski

24 III 1794 – przysięga Kościuszki na Rynku krakowskim – powstanie kościusz­kowskie

4 IV 1794 – bitwa pod Racławicami

7 V 1794 – wydanie uniwersału połanieckiego

27-28 VII (9 termidora) 1794 przewrót termidoriański i koniec dyktatu­ry jakobinów

20 VIII 1794 – powstanie na zie­miach zaboru pruskiego

10 X1794 – klęska pod Maciejowicami

1795 – początek rządów Dy­rektoriatu

1795 – trzeci rozbiór Polski

1795 – pokój w Bazylei z Prusami i Hiszpanią

 

1797 – pokój w Campo Formio z Austrią

1797 utworzenie Legionów polskich we Włoszech

1798 – wyprawa Napoleona do Egiptu

1799 – obalenie dyrektoriatu we Francji

1799-1800 – wojna austriacko-francuska

1801 – Pokój w Luneville

1804 – ogłoszenie cesarstwa we Francji; Kodeks Napoleona

1806 – blokada kontynentalna

1806 – bitwa pod Jeną

1807 – pokój w Tylży

1807 - Utworzenie Księstwa Warszawskiego

1807 - oktrojowanie Konstytucji Księstwa Warszawskiego

1809 – wojna Księstwa Warszawskiego z Austrią – bitwa pod Raszynem

1812 – wyprawa Napoleona na Rosję

1812 – bitwa pod Borodino

1813 – bitwa pod Lipskiem

1814-15 – kongres wiedeński

1815 – „sto dni” Napoleona

1815 – podział ziem Księstwa Warszawskiego