google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

2. 2. Królestwo Polskie

I. Ustrój Królestwa Polskiego

1. Kongresówka (Królestwo Polskie) było związane unią personalną z Rosją

2. Ustrój polityczny regulowała konstytucja oktrojowana Królestwu Polskiemu przez cara Aleksandra I

3. Liberalna konstytucja gwarantowała wolność osobistą oraz swobodę wyznania, słowa i druku

4. System władz Królestwa Polskiego

a. car Rosji jako król Polski:

– mianował ministrów

– dysponował prawem veta wobec uchwał sejmu

– kierował polityką zagraniczną

b. namiestnik

– zastępował króla podczas jego nieobecności w Warszawie

– pierwszym namiestnikiem został gen. Józef Zajączek

c. władzę ustawodawczą sprawował – dwuizbowy sejm

d. przygotowywaniem projektów ustaw zajmowała się Rada Stanu

e. władzę wykonawczą sprawowała Rada Administracyjna, która wchodziła w skład Rady Stanu

5. Królestwo Polskie posiadało własną armię, którą jednak dowodził brat cara wielki książę Konstanty

II. Życie gospodarcza w Kongresówce

1. Rolnictwo

a. dominacja gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej

– chłopi posiadają wolność osobistą, ale są jedynie użytkownikami uprawianej ziemi

– dominującą formą organizacyjną wielkiej własności ziemskiej jest folwark pańszczyźniany

b. stopniowe zamienianie trójpolówki na płodozmian

c. sporadyczne przypadki oczynszowania chłopów – zamiany pańszczyzny na czynsz

2. Główne ośrodki przemysłowe w Kongresówce

a. Zagłębie Dąbrowskie – przemysł wydobywczy

b. Zagłębie Staropolskie – przemysł wydobywczy i hutniczy

c. rozwój włókiennictwa w Łodzi

3. Minister skarbu Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki utworzył Bank Polski

4. Utworzenie Towarzystwa Kredytowego Polskiego

5. Utworzenie w Kielcach Szkoły Akademiczno-Górniczej (Stanisław Staszic)

III. Powstanie opozycji legalnej

1. Działalność posłów kaliskich Bonawentury Niemojowskiego i Wincentego Niemojowskiego

a.  walka o utrzymanie monarchii konstytucyjnej i praw obywatelskich – sprzeciw wobec cenzury

b. działalność legalna i odrzucenie rewolucji oraz działalności konspiracyjnej

c. odsunięcie Niemojowskich od udziału w obradach sejmu

2. Groźby cara zniesienia odrębności Królestwa Polskiego

IV. Działalność spiskowa

1. Wolnomularstwo Narodowe

a. twórcą i przywódcą Walerian Łukasiński

b. organizacja wzorowana na masonerii

c. rozwiązana na skutek wewnętrznych sprzeczności programowych

2. Towarzystwo Patriotyczne

a. organizacja utworzona z inicjatywy Waleriana Łukasińskiego

b. skupiało głównie wojskowych, urzędników i ziemian

c. działalność:

– zabiegi o włączenie do Królestwa Polskiego tzw. ziem zabranych

– inspirowanie społeczeństwa polskiego do pisania petycji

d. uwięzienie Waleriana Łukasińskiego

3. Sprzysiężenie Piotra Wysockiego

a. sprzysiężenie działało głównie w Szkole Podchorążych Piechoty

b. aresztowania członków sprzysiężenia