4. 1. Okupowana Polska

 

I. Podział terytorium Polski

1. Niemiecko-radziecki układ o granicach i przyjaźni – 28 IX 1939 r.

2. Status ziem zagarniętych przez III Rzeszę

a) ziemie wcielone do III Rzeszy

b) Generalne Gubernatorstwo – Hans Frank

3. Status ziem zagarniętych przez ZSRR

a) wybory do ciał przedstawicielskich

b) decyzje nielegalnie wybranych nowych władz o włączeniu do ZSRR

c) przekazanie Wileńszczyzny Litwie

 

II. Polityka III Rzeszy wobec Polaków

1. Eksterminacja polskich elit społecznych

a) cele i metody polityki okupacyjnej na ziemiach wcielonych do III Rzeszy i w Generalnym Gubernatorstwie

a) Działalność Einsatzgruppen

b) „Sonderaktion Krakau” – Akcja Specjalna „Kraków”

c) Polityka narodowościowa III Rzeszy  - Volkslista

d) „Granatowa policja”

e) „Gadzinówki”

 

III. Polityka ZSRR wobec Polaków

1. Przemiany gospodarcze i społeczne - sowietyzacja

2. Przymusowe nadawanie obywatelstwa – paszportyzacja

3. Terror – działalność NKWD

4. Prosowiecka działalność polskich komunistów – Wanda Wasilewska

5. Deportacje Polaków w głąb ZSRR

a) Pierwsza deportacja 9/10 II 1940 r.

b) Liczbę deportowanych szacuje się na 330-370 tys. osób

c) Łagry

d) Zbrodnia katyńska

- umieszczenie polskich jeńców wojennych w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie

- egzekucje polskich jeńców w Katyniu – maj i kwiecień 1940 r.