6. 01. Droga ku wspólnej Europie

 

I. Początki Integracji europejskiej

1. Powstanie pierwszych międzynarodowych organizacji gospodarczych.

a) Powstanie Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OECC) – 1948 r.

b) Powstanie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – 1960 r.

2. Ojcowie integracji europejskiej –

- Konrad Adenauer     (RFN)

- Robert Schuman (Francja)

- Alcide De Gasperi (Włochy)

3. Utworzenie Rady Europy – 1949 r.

II Od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali do Unii Europejskiej

1) Powstanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS) – 1952 r.

2) traktaty rzymskie – 1957

a) sygnatariusze: Francja, RFN, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg

b) utworzenie:

- Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG)

- Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom)

c) utworzenie Parlamentu Europejskiego

d) Porozumienie w Schengen – 1985 r.

e) Traktat z Maastricht (1992 r.) – na jego mocy utworzono 1 XI 1993 r. Unię Europejską.

III. Powstanie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – 1959 r.

IV. Powstanie Parlamentu Europejskiego.

V. Współpraca gospodarcza państw komunistycznych - utworzenie Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) – 1949 r.

VI. Proces umacniania się demokracji.