7. 2. Upadek komunizmu w Europie

 

I. Kryzys ZSRR

1. Pogarszanie się sytuacji gospodarczej i społecznej

a. negatywne skutki centralnego planowania

b. korupcja i niegospodarność

c. spadek wydajności

2. Konflikt w Afganistanie

a. Geneza interwencji ZSRR w Afganistanie

– obalenie monarchii w Afganistanie przez armię

– objęcie władzy przez  komunistów – 1978 r.

– wybuch antykomunistycznego powstania – 1979 r.

b. wkroczenie wojsk radzieckich do Afganistanu – 25 XII 1979 r.

– przekazanie władzy Babrakowi Karmalowi

– potępienie interwencji ZSRR przez ONZ

– wsparcie Stanów Zjednoczonych dla mudżahedinów

c. wycofanie się wojsk radzieckich z Afganistanu – 1989 r.

d. przejęcie władzy w Afganistanie przez talibów

3. Sytuacja w ZSRR w latach 80-ych

a. zmiany u steru rządów po śmierci Leonida Breżniewa – 10 XI 1982 r.

– Jurij Andropow

– Konstantin Czernienko

b. przejęcie funkcji sekretarza generalnego KPZR przez Michaiła Gorbaczowa

– próba reform – pierestrojka, głasnost, uskorienie

– wybór Gorbaczowa na nowo utworzony urząd prezydenta ZSRR

 

II. Jesień Ludów

1. Podpisanie Aktu końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE) – 1975 r.

a. zawierał zobowiązanie do przestrzegania praw człowieka

b. powstawanie komitetów helsińskich

c. powstanie w Czechosłowacji Karty 77 – organizacja działająca na rzecz przestrzegania praw człowieka – Vaclav Hawel

2. Aksamitna rewolucja w Czechosłowacji – listopad 1989 r.

a. pokojowe manifestacje

b. zastąpienie Gustáva Husáka na stanowisku prezydenta przez Vaclava Havla

c. działalność Forum Obywatelskiego

d. wybory – 8 VI 1990 r.

3. Obalenie komunizmu w NRD

a. ustąpienie pod naciskiem społecznym Ericha Honeckera  ze stanowiska sekretarza generalnego SED – 18 X 1989 r.

b. ogłoszenie otwarcia granic z RFN

c. obalenie muru berlińskiego  - 9 XI 1989 r.

d. wejście w życie traktatu zjednoczeniowego RFN i NRD – X 1990 r.

4. Obalenie komunizmu na Węgrzech i w Bułgarii – 1990 r.

5. Obalenie komunizmu w Rumunii

a. egzekucja Nicolae Ceauşescu

b. objęcie władzy przez Front Ocalenia Narodowego

6. Upadek komunizmu i wybuch wojny domowej w Jugosławii

7. Obalenie komunizmu i kryzys w Albanii.

8. Likwidacja komunistycznych organizacji międzynarodowych

a. rozwiązanie Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) – 28 czerwca 1991 r.

b. rozwiązanie Układu Warszawskiego – 1 lipca 1991 r.

 

III. Rozpad Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich

1. Pucz z Giennadijem Janajewem na czele

a. zdecydowane przeciwdziałanie Borysa Jelcyna

b. samorozwiązanie Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego

c. opowiedzenie się wojska po stronie Jelcyna                     

2. Utworzenie Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) 1991 r.

3. Rozwiązanie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich – 26 XII 1991 r.

4. Uniezależnienie się części republik radzieckich