7. 3. . III Rzeczpospolita

 

I. Wielka transformacja

1. Rząd Tadeusza Mazowieckiego

a. koalicyjny charakter rządu – współudział komunistów

b. Leszek Balcerowicz ministrem finansów

c. Krzysztof Skubiszewski ministrem spraw zagranicznych

2. Sytuacja gospodarcza

a. hiperinflacja

b. bezrobocie

3. Nowelizacja konstytucji – 29 XII 1989 r.

a. przywrócenie nazwy Rzeczpospolita Polska

b. przywrócenie korony orłowi w herbie Polski

c. zniesienie zapisu o kierowniczej roli Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

d. ustanowienie zasady pluralizmu politycznego

e. ustanowienie gospodarki wolnorynkowej

4. Zmiany w organizacji organów ścigania

a. przywrócenie nazwy „policja” zamiast milicja obywatelska

b. likwidacja Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO) i Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej (ZOMO)

4. Reformy gospodarcze Leszka Balcerowicza

a. stabilizacja gospodarki

– stabilizacja złotego

– zahamowanie inflacji  - podatek od ponadwymiarowych wynagrodzeń – tzw. popiwek

b. przywrócenie gospodarki wolnorynkowej

– prywatyzacja

– przebudowa systemu podatkowego

– przebudowa systemu ubezpieczeń społecznych

c. poprawa sytuacji gospodarczej

 

II. Rozpad obozu solidarnościowego

1. Przemiany ustrojowe

a. uchwalenie tzw. małej konstytucji – 17 X 1992 r.

b. uchwalenie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej 2 IV 1997 r.

2. Powstanie systemu wielopartyjnego w Polsce

a. Porozumienie Centrum – Jarosław Kaczyński

b. Ruch obywatelski Akcja Demokratyczna – Zbigniew Bujak

3. Pierwsze powszechne wybory prezydenckie – 9 XII 1990 r.

a. zwycięstwo Lecha Wałęsy

b. przekazanie insygniów prezydenckich II Rzeczpospolitej Polskiej przez ostatniego prezydenta emigracyjnego – Ryszarda Kaczorowskiego – 22 XII 1990 r.

4. Wybory parlamentarne w listopadzie 1991 r. – zwycięstwo partii wywodzących się z obozu solidarnościowego

– Unia Demokratyczna (UF)

– Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe (ZChN)

– Porozumienie Centrum (PC)

– Kongres Liberalno-Demokratyczny (KLD)

5. Przyśpieszone wybory parlamentarne we wrześniu 1993 r. – zwycięstwo obozu postkomunistycznego

– Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD)

– Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL)

6. Wybory parlamentarne w 1997 r. – ponowne zwycięstwo obozu solidarnościowego

– Akcja Wyborcza Solidarność (AWS)

– Unia Wolności (UW)

 

III. Międzynarodowa pozycja III Rzeczpospolitej

1. Sytuacja polityczna w Europie

a. rozpad Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich

b. rozwiązanie Układu Warszawskiego

c. rozwiązanie Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG)

2. Wycofanie wojsk radzieckich z Polski – 1993 r.

3. Przystąpienie Polski do NATO – 1999 r.

4. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 1 V 2004 r.