3. 3. Mniejszości narodowe i imigranci w Polsce

 

1. O przynależności do mniejszości narodowej lub etnicznej decydują przepisy obowiązujące w danym państwie.

2. Główny akty prawa międzynarodowego dotyczące mniejszości

a. Powszechna deklaracja praw człowieka z 1948 r. (ONZ)

b. Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1966 r. (ONZ)

c. OBWE: Dokument podsumowujący spotkanie kopenhaskie (…) z 1990 r.

d. Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych z 1994 r. (Rada Europy)

e. Karta praw podstawowych z 2000 r. (Unia Europejska)

 

3. Akty prawne regulujące prawna mniejszości narodowy i etnicznych w Polsce

a. konstytucyjne gwarancje zachowania i rozwoju własnego języka, obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury

b. zawarta pod auspicjami Rady Europy Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych

c. sytuację prawną mniejszości narodowych i etnicznych szczegółowo określa Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

– prawo do posługiwania się własnym językiem w życiu prywatnym i publicznym

– w gminach, w których liczba osób należących do danej mniejszości jest nie mniejsza niż 20% jej język może być używany jako język pomocniczy (podwójne nazewnictwo; możliwość prowadzenia oficjalnej korespondencji)

– obowiązek pastwa wspierania działalności zmierzającej do zachowania i rozwoju tożsamości narodowej

– komitetów wyborczych mniejszości narodowych nie obowiązuje 5 procentowy próg wyborczy

 

4. Mniejszości w Polsce

a. mniejszość narodowa – grupa ludzi, odróżniająca się od większości społeczeństwa językiem, kulturą, pochodzeniem etnicznym bądź religią, która posiada lub posiadała własne państwo

a. mniejszości narodowe w Polsce

Niemcy

Ukraińcy

Białorusini

Żydzi

Rosjanie

Litwini

Czesi

Słowacy

Ormianie

b. Mniejszość etniczna – grupa ludzi, odróżniająca się od większości społeczeństwa językiem, kulturą, pochodzeniem etnicznym bądź religią, która nie posiada i nigdy nie posiadała własnego państwa

b. mniejszości etniczne w Polsce

Romowie

Łemkowie

Tatarzy

Karaimi

c. grupy posługujące się językiem regionalnym - j. kaszubski

5. Sytuacja imigrantów w Polsce

a. akty prawa międzynarodowego regulujące sytuację uchodźców

– Konwencja genewska z 1951 r.

– Protokół nowojorski z 1967 r.

b. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu uchodźcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

c. decyzje w sprawie nadania statusu uchodźcy  podejmuje Urząd do Spraw Cudzoziemców

d. organizacje społeczne niosące pomoc imigrantom

– Caritas 

– Polska Akcja Humanitarna