1. 3. Komunikacja interpersonalna i konflikty społeczne

 

1. Autoprezentacja – świadome kreowanie przez daną osobę własnego wizerunku

2. Taktyki autoprezentacji 

a. asertywne

autopromocja – eksponowanie własnych zalet i kompetencji

dawanie przykład– prezentowanie siebie jako osoby godnej naśladowania

ingracjacja – pozyskiwanie sympatii przy pomocy przysług, komplementów i pochlebstw

zastraszanie - prezentowanie własnej osoby jako nieustępliwej i bezkompromisowej

b. obronne

sublikacja – akcentowanie własnej bezradności

wymówki – negowanie własnej winy

usprawiedliwianie – nadawanie neutralnego lub pozytywnego sensu negatywnym zachowaniom

przepraszanie – wyrażanie skruchy za niewłaściwe zachowania

samoutrudnianie – mnożenie przeszkód w celu usprawiedliwienia własnego niepowodzenia

 

3. Komunikacja to proces przekazywania informacji

a. uczestnicy procesu komunikacji:

nadawca komunikatu

odbiorca komunikatu

b. składniki procesu komunikacji:

– kontakt

– komunikat

– kod

– kontekst

c. rodzaje komunikacji:

werbalna – słowna

niewerbalna (tzw. mowa ciała)

wokalika – formy oddziaływania głosem

kinezyka – formy oddziaływania gestem

 

4. Modele zachowań 

a. zachowanie agresywne – dążenie do dominacji

b. zachowanie pasywne (bierne) – skłonność do wycofywania się w sytuacjach trudych

c. zachowanie asertywne – umiejętność wyrażania własnych uczuć, opinii, pragnień w sposób adekwatny, otwarty i pozbawiony lęku, a zarazem respektujący uczucia i postawy innych osób