3. 2. Postawy wobec narodu

1. Ojczyzna - przestrzeń istotna dla pojedynczego człowieka bądź całej zbiorowości (narodu), wyznaczona miejscem urodzenia oraz zamieszkania przez istotną część życia lub miejscem pochodzenia przodków

a. Jednostkę i naród łączy z ojczyzną często pozytywna więź emocjonalna

b. mała ojczyzna - tożsamość regionalna

2. Na postawy wobec narodu silny wpływ mają stereotypy

a. stereotyp to uproszczone przeświadczenie dotyczące innych grup społecznych

b. stereotypy jawne i ukryte

c. dystans społeczny

3. Postawy wobec mniejszości i cudzoziemców

a. patriotyzm – postawa charakteryzująca się przywiązaniem do własnego narodu

b.  nacjonalizm – postawa charakteryzująca się uznawaniem własnego narodu jako dobra najwyższego

c.  ksenofobia – postawa charakteryzująca się niechęcią lub wrogością do przedstawicieli innych narodów, wynikającą z poczucia zagrożenia

d.  szowinizm – bezkrytyczny stosunek do własnego narodu połączony z brakiem szacunku i pogardą do innych narodów

e.  rasizm – przekonanie o nierównej wartości biologicznej i intelektualnej przedstawicieli różnych ras

f.  antysemityzm – odmiana rasizmu polegająca na wrogości wobec Żydów

g. apartheid – polityka segregacji rasowej w Republice Południowej Afryki

h.  kosmopolityzm – postawa charakteryzująca się osłabieniem poczucia więzi z własnym narodem w wyniku uznawania za swoją ojczyznę całego świata

i. internacjonalizm – równouprawnienie i współpraca wszystkich narodów