6. 2a. Obowiązki i cnoty obywatelskie

 

1. Obowiązki w świetle prawa

a. obowiązki to ciężary, które obywatel musi ponieść na rzecz państwa

b. zasady stosowania praw i obowiązków obywatelskich

 – zasada jedności praw i obowiązków – obywatel może korzystać z praw, o ile wywiązuje się z obowiązków

 – zasada rozdziału praw i obowiązków  – obywatel może korzystać z praw niezależnie od tego, czy wywiązuje się z obowiązków

c. Obowiązki obywatela Rzeczypospolitej Polskiej według konstytucji

 – wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne (art. 82)

 – przestrzeganie prawa Rzeczypospolitej Polskiej (art. 83)

 – ponoszenie ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie (art. 84)

 – obrona Ojczyzny (art. 85 ust. 1)

 – dbałość o stan środowiska i ponoszenie odpowiedzialności za spowodowane przez siebie jego pogorszenie (art. 86)

 

2. Cnoty obywatelskie

a. cnoty obywatelskie to cechy osobowości umożliwiające obywatelowi wywiązywanie się z obowiązków nałożonych na niego przez państwo

b. najważniejsze cnoty obywatelskie to:

– dyscyplina wewnętrzna (zdolność narzucania sobie określonych postaw i celów)

– odpowiedzialność – gotowość do przyjmowania na siebie obowiązków i wywiązywanie się z nich

– uspołecznienie – aktywna postawa społeczna (np. angażowanie się w wolontariat)

– lojalność

– odwaga cywilna