6. 3. Społeczeństwo obywatelskie we współczesnym świecie

 

1. Warunki funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego

a.  źródłem władzy jest naród

b. konstytucja posiada najwyższą moc prawną

b. działalność instytucji gwarantujących przestrzeganie praw

d. ochrona praw i wolności obywatelskich przez system prawny

e. prawne gwarancje działania organizacji obywatelskich

f. władza działa na podstawie prawa i w jego granicach

 

2. Kapitał społeczny to  takich zbiór takich cech organizacji społeczeństwa, jak zaufanie, normy i powiązania, które ułatwiają skoordynowane działania i wpływają na zwiększenie sprawności społeczeństwa.

 

3. Zaufanie jako składnik kapitału społecznego

a. zaufanie prywatne – dotyczy osobistych relacji zachodzących pomiędzy osobami, które się znają

b. zaufanie ogólne – zaufanie dotyczące szerszego grona osób, będące efektem kontaktów międzyludzkich i międzygrupowych

c. zaufanie instytucjonalne – zaufanie dotyczące osób pełniących funkcje publiczne

 

4. Kapitał społeczny tworzy się głównie w obszarze prywatnych organizacji działających społecznie (non-profit)

 

5. Grupy interesów

a. grupa interesu to grupa jednostek połączonych więzami wspólnych interesów, której członkowie starając się wpłynąć na ich realizację, np.:

b. przykłady grup interesu

– związki zawodowe

– stowarzyszenia

– organizacje kombatanckie

– organizacje humanitarne

– Kościoły i związki wyznaniowe

 

6. Formy aktywności obywatelskiej

a. praca w organizacjach:

– społecznych – np. wolontariat

– samorządowych – np. samorząd zawodowy

– politycznych

przynależność do partii politycznych

udział w wyborach i referendach

b. inicjatywy obywatelskie

c. udział w zgromadzeniach i manifestacjach

d. wyrażanie poglądów w listach otwartych i petycjach