6. 6. Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce

 

1. Sytuację prawną Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce reguluje prawo wyznaniowe, czyli zespół norm prawnych określających stosunek państwa do religijności, a zwłaszcza:

a. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.

–  w Polsce obowiązuje model państwa umiarkowanie świeckiego

– obywatele mają prawo do wyrażania swoich przekonań w sposób publiczny

– państwo jest zobowiązanie do zachowania bezstronności wobec przekonań religijnych obywateli

b. konkordat z 28 lipca 1993 r. między Rzecząpospolitą Polską a Stolicą Apostolską

c. sytuację prawną innych Kościołów i związków wyznaniowych regulują ustawy, które zgodnie z zasadą równouprawnienia gwarantują im jednakowe prawa z Kościołem katolickim, np.:

– uznawanie wszystkich małżeństw zawieranych w Kościołach i związkach wyznaniowych za prawomocne

– prawo do nauczania religii w szkołach

 

2. Największe Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce  wspólnoty religijne w Polsce

a. Kościół Rzymskokatolicki

– rozwija się w Polsce od X w. (chrzest Mieszka I w 966 r.)

– strukturę Kościoła katolickiego w Polsce tworzy 14 metropolii, podzielonych na 41 diecezji

b. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny (samodzielny)

– najwyższym organem Cerkwii w Polsce jest Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

– na jego czele stoi Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Prawosławny Arcybiskup Metropolita Warszawski i całej Polski

c. Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce

– Świadkowie Jehowy uznają się za chrześcijan

– Świadkowie Jehowy odrzucają naukę o Trójcy Świętej i uznają tylko jednego Boga – Jahwe

– formą organizacyjną wiernych są zbory

d. Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP

– wierni w Polsce podzieleni są na sześć diecezji

– najwyższą władzą w Polsce jest Synod

e. Kościół Greckokatolicki (unicki) 

– należy do wspólnoty Kościoła katolickiego

– powstał na mocy unii brzeskiej z 1596 r.

f. Kościół Zielonoświątkowy w RP

g. Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP

 

3. Przynależność do wyznań religijnych w Polsce

katolicy (92,8%)

prawosławni (0,7%)

świadkowie Jehowy (0,2%)

protestanci (0,2%)

grekokatolicy (0,1%)

– wyznawcy judaizmu, islamu, hinduizmu i buddyzmu (łącznie 0,2%)