6. 7. Kultura polityczna

1. Kultura polityczna to całokształt postaw, relacji, norm, wzorów zachowań obecny w stosunkach władzy.

 

2. Typy kultury politycznej

a. kultura zaściankowa – charakteryzuje się niskim poziomem świadomości i uczestnictwa

b. kultura poddańcza – charakteryzuje się biernym podporządkowaniem rządzącym

c. kultura uczestnicząca – charakteryzuje się dużym zaangażowaniem obywateli

 

3. Szczeble partycypacji społecznej

a. szczebel informacyjny – rola obywateli ogranicza się do odbioru informacji o decyzjach podejmowanych przez władze

b. szczebel konsultacyjny – władza zasięga opinii obywateli, a obywatele wypowiadają się podczas konsultacji

c. szczebel decyzyjny – obywatele współdecydują w sprawach lokalnych i państwowych

 

4. Partycypacja obywatelska – uczestnictwo, aktywność obywateli w życiu publicznym

a. uczestnictwo w wyborach (frekwencja i absencja wyborcza)

b. uczestnictwo w referendach

c. pełnienie funkcji publicznych

d. członkostwo w partiach politycznych

e. uczestnictwo w konsultacjach społecznych

f. przynależność do grup nacisku

g. podejmowanie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

 

5. Partycypacja niekonwencjonalna

a. udział w manifestacjach ulicznych i pikietach

b. blokada dróg

c. pisanie petycji

d. bojkot

e. obywatelskie nieposłuszeństwo