2. 1. Istota  państwa

1. Państwo jest organizacją publiczną wyposażoną w wyłączną i suwerenną władzę, obejmującą zakresem swego działania ogół członków społeczeństwa żyjącego na określonym terytorium. Państwo legalnie posługuje się przymusem, a respektowanie prawa jest jednym z podstawowych  obowiązków ludzi przebywających na terytorium państwa oraz organizacji w nim działających.

2. Poglądy na genezę państwa

a. koncepcja teistyczna

– państwo powstało dzięki działaniu siły nadprzyrodzonej

– koncepcja św. Tomasza z Akwinu  - od Boga pochodzi idea władzy, a państwa są dziełem ludzi

b. koncepcja umowy społecznej

– państwo jest rezultatem umowy między społeczeństwem a władzą

– neguje interwencję boską

– czołowi teoretycy: John Locke i Jean Jacques Rousseau

c. koncepcja podboju i przemocy

– państwo powstało w wyniku podboju plemion słabszych przez silniejsze\

– główny teoretyk – Ludwik Gumplowicz

d. koncepcja marksistowska

– powstanie państwa było wynikiem walki klas

– główni teoretycy: Karol Marks, Fryderyk Engels

3. Cechy państwa

a. suwerenność

 suwerenność wewnętrzna

– suwerenność zewnętrzna

b. terytorium

c. władza publiczna

d. przymusowość