2. 5. Historyczne podłoże współczesnej polityki

1. Rozumienie terminu polityka

a. polityka jako sztuka rządzenia państwem

b. polityka jako sztuka wyznaczania i osiągania celów

c. polityka to zorganizowana działalność mająca na celu zdobycie i utrzymanie władzy

d. polityka jako sprawowanie władzy

2. Polityk – osoba uczestnicząca w funkcjonowaniu państwa

3. Koncepcje polityki

a. klasyczna koncepcja polityki

– kluczowe znaczenie państwa, jego ustroju, instytucji i roli

– głównym celem polityki jest dobro wspólne obywateli 

b. koncepcja konsensualna

– celem głównym dobro wspólne obywateli

– polityka to umiejętność osiągania konsensusu

c. koncepcja koercyjna

– głównym celem polityki utrzymanie porządku publicznego i zapewnienie bezpieczeństwa

– polityka to stosowanie prawomocnych środków regulacji życia publicznego

d. koncepcja konfliktowa

– opiera się na rywalizacji wynikającej ze sprzeczności interesów

– polityka non-violence – walka prowadzona metodami pokojowymi

e. koncepcja polityki bez ideologii

– rywalizacja o rynek polityczny, oparta o mechanizmy popytu i podaży

– polityka jako sztuka bycia wybranym

4. Przedmiot i podmiot polityki

a. przedmiot polityki – sprawowanie władzy na wszystkich poziomach życia społteczno-politycznego

b. podmiot polityczny – jednostka, grupa, organizacja lub instytucja zdolna do podejmowania decyzji w sferze polityki

c. podmiotowość polityczna do zdolność jednostek, grup społecznych i organizacji do tworzenia polityki

 

d. podmiotami ostatecznymi polityki są wielkie grupy połączone wspólnotą interesów i dążeń, tworzące zorganizowane wspólnoty

e. podmiotami bezpośrednimi polityki są organizacje i instytucje polityczne organizujące i prowadzące działalność polityczną oraz uczestniczące w sprawowaniu władzy.

f. system polityczny to:

organy państwowe

partie polityczne

organizacje 

grupy społeczne

oraz

– wzajemne relacje pomiędzy nimi

– podstawowe zasady  i normy regulujące działania podmiotów polityki

– uznawane wartości

– przyjmowane cele polityczne