3. 1. Partie polityczne

1. Partia polityczna - grupa celowa, posiadająca strukturę organizacyjną, działająca na podstawie określonego programu,  zmierzająca do zdobycia i utrzymania władzy w państwie

2. Historyczny rozwój partii politycznych

a. koterie arystokratyczne

– funkcjonowały w XVII i XVIII w.

– głównym celem zdobycie władzy

b. kluby polityczne

– centrum klubu stanowili posłowie zasiadający w parlamencie

– posiadały przywódców i program polityczny

– skupiały ludzi o podobnych poglądach politycznych

c. partie masowe

– narodziły się w połowie XIX w.

– powstały w związku z demokratyzacją prawa wyborczego

– posiadały rozbudowane struktury organizacyjne

– były nastawione na pozyskiwanie jak największej liczby członków

d. partie wyborcze

– nastawienie na wygrywanie wyborów

3. Program polityczny partii

a. zawiera opis celów, jakie partia zamierza realizować po zdobyciu władzy, i sposobów ich osiągania

b. jest konkretyzacją doktryny politycznej

4. Funkcje partii politycznych

a. udział w wyborach

b. sprawowanie rządów

c. kształtowanie opinii publicznej i postaw politycznych

d. wyrażanie interesów obywateli i grup społecznych

e. rekrutacja elit politycznych

f. utrzymanie zdolności organizacyjnej

5. Klasyfikacja partii politycznych

a. ze względu na program polityczny:

– konserwatywne

– chrześcijańskie

– liberalne

– socjalistyczne i socjaldemokratyczne

– komunistyczne

– wiejskie

– etniczne

– skrajnie prawicowe

– ekologiczne

b. ze względu na strukturę organizacyjną:

– komitetowe

– rozwinięte

c. ze względu na liczbę członków:

– kadrowe

– masowe

d. ze względu na podział władzy w strukturach partyjnych:

– scentralizowane

– zdecentralizowane

e. ze względu na sposób powoływania władz:

– demokratyczne

– niedemokratyczne

f. ze względu na stosunek do zasad konstytucyjnych państwa

– prosystemowe

– antysystemowe