System półprezydencki we Francji

 

1. System półprezydencki

a. nazywany jest również parlamentarno-prezydenckim, semiprezydenckim i mieszanym

b. stanowi połączenie systemu prezydenckiego i parlamentarnego

– silna pozycja prezydenta

– odpowiedzialność rządu przed parlamentem

 

2. Prezydent jako organ władzy wykonawczej

a. jest wybierany w wyborach powszechnych i bezpośrednich na 5-letnią kadencję

b. kompetencje prezydenta

– powołuje i odwołuje rząd

– przewodniczy rządowi i podpisuje wydawane przez niego dekrety

– posiada prawo rozwiązania parlamentu i zwoływania sesji nadzwyczajnych parlamentu

– posiada prawo weta zawieszającego w stosunku do ustaw uchwalonych przez parlament

– podpisuje dekrety i ratyfikuje umowy międzynarodowe

– zarządza referendum

c. odpowiedzialność prezydenta Francji

– nie ponosi odpowiedzialności politycznej

– ponosi odpowiedzialność konstytucyjną

 

3. Rząd jako organ władzy wykonawczej

a. składa się z premiera i ministrów mianowanych przez prezydenta

– rząd jako Rada Ministrów obraduje pod przewodnictwem prezydenta 

– rząd jako Rada Gabinetowa obraduje pod przewodnictwem premiera

b. kompetencje wykonawcze – kieruje administracją i siłami zbrojnymi

c. kompetencje ustawodawcze:

– rząd posiada prawo inicjatywy ustawodawczej

– rząd posiada prawo wydawania dekretów z mocą ustawy

 

4. Władza ustawodawcza we Francji

a. władzę ustawodawcza we Francji stanowi dwuizbowy parlament:

Zgromadzenie Narodowe – składa się z 577 posłów wybieranych w wyborach powszechnych i bezpośrednich

Senat – składa się z 348 członków wybieranych w wyborach pośrednich przez kolegium elektorskie

b. kompetencje parlamentu

– ustawodawcza – każdy projekt ustawy jest rozpatrywany przez obie izby z głosem decydującym Zgromadzenia Narodowego

–  uprawnienia kontrolne wobec rządu – możliwość odwołania (wotum nieufności)

 

5. Władza sądownicza we Francji

a. Najwyższa Rada Sądownicza

– działa pod przewodnictwem prezydenta

– składa się z sekcji dla sędziów i sekcji dla prokuratorów

b. Rada Konstytucyjna – bada zgodność aktów prawnych z konstytucją

c. rodzaje sądów:

– powszechne

– administracyjne

– rozrachunkowe

d. trójinstancyjność sądów powszechnych:

– sądy rejonowe

– sądy apelacyjne

– Sąd Kasacyjny

e. trójinstancyjność sądów administracyjnych|

– rejonowe trybunały administracyjne

– administracyjne sądy apelacyjne

– Rada Stanu