System superprezydencki w Rosji

 

1. System superprezydencki charakteryzuje się nieprzestrzeganiem zasady podziału i równowagi władz – dominująca pozycja prezydenta

2. Pozycja prezydenta w Federacji Rosyjskiej

a. jest powoływany w wyborach powszechnych na kadencję 6-letnią kadencję (urząd może sprawować nieprzerwanie przez dwie kadencje

b. kompetencje prezydenta w odniesieniu do rządu

– powołuje premiera (formalnie za zgodą parlamentu), a na jego wniosek ministrów

– ma prawo odwołać rząd

– ma prawo uchylić decyzje rządu

c. kompetencje prezydenta wobec władzy ustawodawczej

– ma prawo rozwiązać parlament

– wydaje dekrety i rozporządzenia z mocą ustawy

d. prezydent może być pociągnięty do odpowiedzialności za zdradę stanu i ciężkie przestępstwo

3. Rząd Federacji Rosyjskiej

a. składa się z premiera i ministrów

b. jest powoływany przez prezydenta i zatwierdzany przez Dumę

c. jest odpowiedzialny głównie przed prezydentem

4. Władza ustawodawcza należy do dwuizbowego Zgromadzenia Federalnego, w skład którego wchodzą:

a. Duma Państwowa

– 450 deputowanych wybieranych na 5 kadencję

– wybory odbywają się według ordynacji mieszanej – połowa deputowanych w wyborach proporcjonalnych, a połowa w wyborach większościowych

– uprawnienia kontrolne wobec rządu

udziela wotum zaufania

może uchwalić wotum nieufności

rząd składa Dumie Państwowej coroczne sprawozdanie ze swojej działalności

b. Rada Federacji

– składa się z 166 członków po dwóch z każdego podmiotu federacji

– uprawnienia Rady Federacji

zatwierdza zmiany dotyczące granic między podmiotami federacji

zatwierdza dekrety prezydenta w sprawie stanu wojennego i stanu wyjątkowego

posiada prawo inicjatywy ustawodawczej

6. Władza sądownicza w Federacji Rosyjskiej

a. Władza sądownicza należy do niezawisłych sądów

b. Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej – najwyższy organ sądowniczy w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych

c. Naczelny Sąd Arbitrażowy Federacji Rosyjskiej – rozstrzyga spory gospodarcze

d. Sąd Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej – bada zgodność nowych aktów prawnych z Konstytucją federacji

7. Federacja Rosyjska jest państwem federalnym

a. składa się z

– 22 republik autonomicznych

– 9 krajów

– 46 obwodów

– 3 miast wydzielonych

b. republiki, wchodzące w skład Federacji Rosyjskiej, mają własne konstytucje i organy władzy ustawodawczej oraz wykonawczej