Ustrój polityczny Republiki Federalnej Niemiec

 

I. Władza wykonawcza w Republice Federalnej Niemiec (RFN)

1. Prezydent w systemie politycznym (RFN)

a. prezydent jest wybierany przez Zgromadzenie Federalne na pięcioletnią kadencję

b. kompetencje prezydenta RFN

– wskazuje kandydata na kanclerza

– rozwiązuje parlament w przypadku, gdy nie wybierze kanclerza

– mianowanie i odwoływanie kanclerza

– reprezentuje państwo w stosunkach międzynarodowych

– zawiera umowy międzynarodowe

– pełni rolę arbitra

c. prezydent ponosi wyłącznie odpowiedzialność konstytucyjną

– nieuchwalenie wotum zaufania wobec kanclerza skutkuje rozwiązaniem parlamentu przez prezydenta

– parlament może uchwalić wobec kanclerza konstruktywne wotum nieufności (obowiązek jednoczesnego wyboru nowego kanclerza)

 

2. Rząd związkowy

a. skład:

– kanclerz 

– wicekanclerz

– ministrowie

b.. odpowiedzialność polityczną przed parlamentem ponosi tylko kanclerz – konstruktywne wotum nieufności

c. ministrowie są odpowiedzialni przed kanclerzem

d. kompetencje rządu w zakresie władzy ustawodawczej 

– posiada prawo inicjatywy ustawodawczej

– posiada prawo weta zawieszającego wobec ustaw

 

II Władza ustawodawcza w RFN – dwuizbowy parlament

1. Bundestag

a. jest wyłaniany w wyborach powszechnych i mieszanych na czteroletnią kadencję

b. składa się z co najmniej 598 członków

c. najważniejsze kompetencje Bundestagu:

– uchwala ustawy

– uchwala budżet

– posiada prawo nowelizacji konstytucji

– współuczestniczy w wyborze kanclerza i Trybunału Konstytucyjnego

– posiada prawo odwołania kanclerza – procedura konstruktywnego wotum nieufności

 

2. Bundesrat

a. składa się z 69 delegatów rządów krajowych

b. kluczowe kompetencje

– posiada prawo inicjatywy ustawodawczej

– posiada prawo weta wstrzymującego wobec ustaw Bundestagu

– posiada prawo weta absolutnego wobec ustaw dotyczących federacji

– wybiera połowę składu Trybunału Konstytucyjnego

 

III. Władza sądownicza w RFN

1. Wymiar sprawiedliwości opiera się na sądach krajów związkowych

2. Najwyższą instancją są sądy federalne:

a. Federalny Trybunał Administracyjny

b. Federalny Sąd Pracy

c. Federalny Trybunał Konstytucyjny

– składa się z 16 sędziów powoływanych po połowie przez Bundestag i Bundesrat

– bada zgodność aktów prawa krajowego z prawem federalnym

– rozstrzyga spory kompetencyjne 

d. we wszystkich krajach związkowych działają sądy konstytucyjne – badają zgodność wydawanych w nich aktów prawnych z obowiązującą w nich konstytucją krajową