google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

1. 05. Władza ustawodawcza - Senat RP i Zgromadzenie Narodowe

1. Senatu RP jako izba wyższa polskiego parlamentu

a.  w skład senatu wchodzi 100 senatorów

b. kadencja

  trwa cztery lata

 ulega skróceniu w przypadku skrócenia kadencji Sejmu

c. wybory do Senatu

– odbywają się wraz z wyborami do Sejmu

– są przeprowadzane w okręgach jednomandatowych wybory większościowe

– wybory do senatu są powszechnebezpośrednie i tajne

– bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoprawnym obywatelom po ukończeniu 30 lat

d. senatorowie mogą tworzyć kluby (co najmniej siedmiu senatorów), koła (co najmniej 3 senatorów) i zespoły parlamentarne

2. Organa kierownicze Senatu

a. Marszałek Senatu

– organizuje obrady senatu i im przewodniczy

– ustala harmonogram prac

– reprezentuje izbę na zewnątrz

b. prezydium senatu – tworzą je marszałek i wicemarszałkowie

– ustala harmonogram prac

– stosuje kary regulaminowe wobec senatorów

c. konwent seniorów

składa się z członków prezydium oraz z przewodniczących klubów i kół parlamentarnych

– opiniuje projekty planów prac i porządku obrad senatu

d. komisje senackie – są organami, do których kompetencji należy rozpatrywanie spraw będących przedmiotem obrad senatu, formułowanie opinii w sprawach przekazanych pod ich obrady

– komisje stałe

– komisje nadzwyczajne

3. Funkcje Senatu RP

a. ustrojodawcza – polega na zmianie ustroju politycznego, społecznego i gospodarczego poprze zmianę konstytucji

b. ustawodawcza – polega na tworzeniu aktów prawnych rangi ustawowej – patrz: punkt IV. Proces ustawodawczy

c. kreacyjna – przejawia się w wyborem innych organów państwowych

d. kontrolna – marszałek i grupa 30 senatorów może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności prawa z konstytucją

e. kreowanie polityki zagranicznej – np. udział w wyrażaniu zgody na ratyfikację niektórych umów międzynarodowych

 

4. Zgromadzenie Narodowe

a. Zgromadzenie Narodowe to organ konstytucyjny składający się z posłów i senatorów obradujących łącznie

b. kompetencje

– odbieranie przysięgi od prezydenta

– uznanie trwałej niezdolności do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia – wymagana większość 2/3 ustawowej liczby członków

– postawienie prezydenta w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu – na wniosek co najmniej 140 członków; wymagana większość 2/3 głosów

– wysłuchanie orędzia prezydenta

4. Posłowie i senatorowie

a. posłowie i senatorowie dysponują głosem wolnym

b. immunitet parlamentarny

  immunitet formalny – przywilej uniemożliwiający pociągnięcie parlamentarzysty do odpowiedzialności karnej w czasie pełnienia funkcji bez zgody sejmu

immunitet materialny – przywilej zwalniający z odpowiedzialności za czyny związane z działalnością parlamentarną

c. posłowie i senatorowie mają prawo tworzenia klubów i kół parlamentarnych, zrzeszających przedstawicieli poszczególnych partii politycznych