google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

1. 09. Administracja publiczna - administracja rządowa

1. Administracja rządowa składa się z organów naczelnych i organów centralnych

a. organy naczelne

– powoływane są przez prezydenta RP lub sejm

– ich właściwość obejmuje terytorium całego kraju

– zaliczamy do nich: Rada Ministrów, prezes Rady Ministrów, ministrowie, szefowie komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów

b. organy centralne

– są to centralne organy administracji rządowej podległe bezpośrednio organom naczelnym i przez nie nadzorowane

– najczęściej noszą nazwy: prezes, przewodniczący, szef, główny inspektor, kierownik, dyrektor generalny, dyrektor

– najważniejsze centralne organy władzy:

Szef Służby Cywilnej 

Komendant Główny Policji

Główny Inspektor Sanitarny

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Komisja Nadzoru Finansowego

c. urzędy  zespoły osób i środków (finansowych, rzeczowych) zapewniających realizację zadań organów państwowych

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (urząd Rady Ministrów) – urząd państwowy obsługujący działalność Rady Ministrów

 ministerstwo (urząd ministra) – aparat pomocniczy ministra, składający się z departamentów, na czele których stoją dyrektorzy, sekretarze stanu i podsekretarze stanu, poprzez których wykonuje on swoje kompetencje

 

3. Administracja rządowa w terenie

a. na czele lokalnym przedstawicielem rządu jest powołany przez premiera wojewoda

b. podział administracji rządowej w terenie:

– administracja zespolona  – organy podporządkowane są bezpośrednio wojewodzie

– administracja niezespolona – organy podlegające poszczególnym ministrom, np. urzędy skarbowe, komendy policji

4. Korpus służby cywilnej  – apolityczni pracownicy administracji rządowej

a. centralnym organem  jest Szef Służby Cywilnej

b. w skład korpusu służby cywilnej wchodzą:

pracownicy służby cywilnej – są zatrudniani na podstawie umowy o pracę

 urzędnicy służby cywilnej – są zatrudniani na podstawie mianowania