google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

1. 11. Samorząd terytorialny - gmina

 

1. Organizacja samorządu gminnego

a. gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego

b. rodzaje gmin

– gminy wiejskie

– gminy miejsko-wiejskie

– gminy miejskie

c. władze gminy

– władza uchwałodawcza:

rada gminy

rada miasta

– władza wykonawcza

wójt – w gminie wiejskiej

burmistrz – w mieście liczącym do 100 tys. mieszkańców

prezydent miasta – w mieście liczącym powyżej 100 tys. mieszkańców

– formy udziału mieszkańców w sprawowaniu władzy:

referendum gminne

konsultacje społeczne

skargi, wnioski, petycje

udział w sesjach rady gminy

d. jednostki pomocnicze gminy

sołectwa

– osiedla i dzielnice

 

2. Zadania gminy – wszystkie sprawy o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawowo dla innych organów władzy

a. zadania własne – służą zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy

– infrastruktura społeczna (np. szkoły podstawowe, przychodnie lekarskie, ośrodki pomocy społecznej)

– infrastruktura techniczna (np. drogi gminne, transport, wodociągi)

– porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ład przestrzenny

b. zadania zlecone – zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane w jej imieniu, np.:

– prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych

– prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej

– czynności związane z przeprowadzeniem wyborów organów władzy państwowej

c. zadania powierzone

– w ramach porozumień międzygminnych

– w porozumieniu z administracją rządową

 

3. Finansowanie zadań gminy

a. dochody własne

– wpływy z podatków i opłat

– dochody własne z mienia komunalnego i jednostek budżetowych gminy

– środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej

b. subwencje – finansowa pomoc o charakterze ogólnym (ma charakter powszechny i uniwersalny)

c. dotacje – finansowa pomoc najczęściej po charakterze celowym (cechuje się wyjątkowością lub przejściowością)