google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

1. 15. Trybunały w Polsce

1. Trybunał Konstytucyjny

a. Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów wybieranych przez sejm na 9-letnią kadencję

b. organy Trybunału Konstytucyjnego

– prezesa Trybunału Konstytucyjnego – powoływany przez prezydenta

– Zgromadzenie Ogólne

c. Funkcje Trybunału Konstytucyjnego

– orzeka o zgodności ustaw i umów międzynarodowych z konstytucją na wniosek: prezydenta, marszałka sejmu, marszałka senatu, prezesa Rady Ministrów, co najmniej 50 posłów lub 30 senatorów, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, Prokuratora Generalnego, prezesa Najwyższej Izby Kontroli i Rzecznika Praw Obywatelskich

– orzeka o zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi

– rozpatruje skargi konstytucyjne

– rozstrzyga spory konstytucyjne między centralnymi organami państwa

– orzeka o zaistnieniu tymczasowej przeszkody w sprawowaniu urzędu przez prezydenta

d. Skarga konstytucyjna

 może dotyczyć niezgodności z Konstytucją RP aktu prawnego na mocy którego sąd orzekł w sposób ostateczny o obowiązkach, prawach lub wolnościach oskarżonego

  skargę konstytucyjną można złożyć dopiero po wyczerpaniu wszystkich środków odwoławczych

 przedmiotem skargi może być wyłącznie sam akt prawny, a nie wyrok, który zapadł na jego podstawie

  skargę może złożyć wyłącznie osoba z wykształceniem prawniczym, a dla oskarżonego –  adwokat lub radca prawny

 

2. Trybunał Stanu

a. Trybunał Stanu jest organem sądowym, który sądzi najwyższych urzędników państwowych

b. skład:

– przewodniczący – przewodniczącym jest Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

– dwóch zastępców

– 16 członków wybieranych przez sejm na czas jego kadencji

c. Trybunał Stanu sądzi:

– prezydenta za naruszenie konstytucji, ustaw oraz za przestępstwa pospolite

– członków Rady Ministrów za naruszenie konstytucji, ustaw oraz za przestępstwa popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem

– prezesów Narodowego Banku Polskiego, Najwyższej Izby Kontroli oraz członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za naruszenie konstytucji i ustaw

– posłów i senatorów za naruszenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, wiążącej się z czerpaniem korzyści z majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego

d. kary wymierzane przez Trybunał Stanu

  złożenie Prezydenta z urzędu

  pozbawienie zajmowanego stanowiska

 pozbawienie mandatu posła lub senatora

– pozbawienie czynnego i biernego prawa wyborczego

– zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk i pełnienia ważnych funkcji

– odebranie orderów, odznaczeń i honorowych tytułów

– wymierzenie kar za przestępstwa przewidziane prawem karnym