google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

4. 2. Instytucje prawne prawa rzeczowego

 

1. Prawo rzeczowe – reguluje sprawy związane z prawem do rzeczy

a. rzeczy to przedmioty materialne mające charakter samoistny

nieruchomości

ruchomości

b. prawa rzeczowe mają charakter bezwzględny – są nienaruszalne

 

2. Własność – wyłączne prawo do korzystania z rzeczy oraz rozporządzania nimi

a. sposoby nabycia własności

pierwotne

zawłaszczenie

zasiedzenie

przemilczenie

odłączenie pożytków naturalnych od rzeczy

przetworzenie

egzekucja sądowa

nacjonalizacja

wtórne

umowa przenosząca własność (np. umowa sprzedaży, darowizny)

dziedziczenie

nadanie przez władze

b. formy współwłasności

współwłasność łączna

współwłasność ułamkowa

c. sposoby zniesienia współwłasności

– podzielenie rzeczy wspólnej

– przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli

 

3. Użytkowanie wieczyste – polega na oddaniu nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego osobie fizycznej lub prawnej na czas określony (99 lat)

a. prawo użytkowania wieczystego powstaje w formie aktu notarialnego oraz wpis do księgi wieczystej

b. nabywca nieruchomości ma pełne prawo do budynków wzniesionych na gruncie

c. osoba korzystająca z prawa użytkowania wieczystego ma pierwszeństwo wykupu nieruchomości po wygaśnięciu umowy

d. właściciel gruntu może jednostronnie zerwać umowę, jeśli grunt jest wykorzystywany w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem

 

4. Ograniczone prawa własności

a. użytkowanie – korzystanie i czerpanie korzyści z rzeczy należących do kogoś innego

b. służebność – obciążenie nieruchomości prawem do korzystania z niej przez inne osoby

– służebność gruntowa – przypisana do gruntu (np. prawo korzystania z drogi)

– służebność osobista – przypisana do osoby uprawnionej (np. mieszkania)

– służebność przesyłu – korzystanie z urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej, płynów, gazu itp.

c. wierzytelność – uprawnienie przysługujące wierzycielowi do domagania się od dłużnika określonego świadczenia

d. zastaw – forma ograniczonego prawa rzeczowego ustanowionego w celu zabezpieczenia wierzytelności

e. hipoteka – ustanowienie zabezpieczenia dla wierzyciela na nieruchomości 

– powstaje w momencie dokonania wpisu w księdze wieczystej właściwej dla danej nieruchomości

– dłużnik zachowuje prawo do swobodnego dysponowania nieruchomością – łącznie z prawem do sprzedaży

f. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

– właścicielem gruntu, budynku i mieszkania jest spółdzielnia

– spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym