google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

4. 6. Formy zatrudnienia

1. Podstawowe kryteria wyboru zawodu

a. sytuacja na rynku pracy – perspektywy zatrudnienia

b. prognozy dotyczące wysokości wynagrodzenia i indywidualne oczekiwania dotyczące dochodów

c. osobiste zainteresowania i predyspozycje

d. instytucje wspierające wybór zawodu

– poradnie psychologiczno-pedagogiczne

– Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

e. wysokość zarobków

2. Rodzaje umów w sprawie pracy

a. umowa o pracę

– jest zawierana pomiędzy pracodawcą a pracownikiem

– jest zawierana na podstawie Kodeksu pracy

– zobowiązuje pracownika do świadczenia pracy w miejscu wskazanym przez pracodawcę

– wynagrodzenie musi uwzględniać minimalną pensję/minimalną stawkę godzinową

– pracownikowi przysługuje prawo do płatnego urlopu i zwolnienia lekarskiego

– pracownik musi być objęty ubezpieczeniami społecznymi

– umowa o pracę może być zawarta na:

czas nieokreślony

czas określony

 na okres próbny

na czas wykonania określonej pracy

b. umowa o dzieło (umowa skutku)

– jest zawierana na podstawie Kodeksu cywilnego

– przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła w określonym czasie w zamian za określone wynagrodzenie

– obowiązuje zasada swobody zawierania umów

– przyjmującemu nie przysługuje prawo do płatnego urlopu i zwolnienia lekarskiego

– przyjmujący zamówienie nie jest objęty ubezpieczeniami społecznymi

– występuje rękojmia za wady

c. umowa-zlecenie (umowa starannego działania)

– jest zawierana przez zleceniodawcę i zleceniobiorcę

– jest zawierana na podstawie Kodeksu cywilnego

– przyjmujący zobowiązuje się do świadczenia usług przez określony czas

– obowiązuje zasada swobody zawierania umów

– przyjmującemu przysługuje minimalna stawka godzinowa 

– przyjmującemu nie przysługuje prawo do płatnego urlopu

– przyjmującemu przysługuje prawo do zwolnienia lekarskiego, o ile został objęty ubezpieczeniem zdrowotnym przez zleceniodawcę

– przyjmujący zamówienie zasadniczo jest objęty ubezpieczeniami społecznymi

– występuje rękojmia za wady

3. Własna działalność gospodarcza

a. samozatrudnienie – jest formą działalności gospodarczej na własny rachunek i własną odpowiedzialność jednej osoby fizycznej

b. procedura zakładania własnej firmy

– wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (EDG-1)

– wniosek o wpis do krajowego urzędu rejestrowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON – Urząd Statystyczny)

– zgłoszenie dotyczące ewidencji i identyfikacji  podatników i płatników (NIP – Urząd Skarbowy)

– zgłoszenie płatnika składek na ubezpieczenie społeczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)

4. System podatkowy w Polsce

a. podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT

– PIT płacą osoby pracujące na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą

– podatku nie płaci się od tzw. kwoty wolnej od podatku

– podatnik może wskazać organizację pożytku publicznego, której chciałby przekazać 1% swojego podatku

b. podatek dochodowych od osób prawnych  – CIT

– podatek od dochodów przedsiębiorstw (spółek)

– rodzaj podatku bezpośredniego obciążającego dochody uzyskiwane przez osoby prawne