2. 1. Władcy średniowiecznej Europy

 

1. Królestwo Franków

a. chrzest w obrządku katolickim Chlodwiga I – 496 r.

b. początki panowania dynastii Karolingów w państwie Franków

– przejęcie władzy przez Pepina Krótkiego z dynastii Karolingów – 751 r.

– utworzenie z nadania Pepina Krótkiego Państwa Kościelnego – 756 r.

c. koronacja cesarska Karola Wielkiego – 800 r.

d. podział państwa Franków między wnuków Karola Wielkiego – traktat z Verdun – 843 r.

– Karol Łysy otrzymał część zachodnią (późniejsza Francja)

– Ludwik Niemiecki otrzymał część wschodnią (późniejsze Niemcy)

– Lotar – otrzymał część leżącą między nimi oraz koronę cesarską

 

2. Cesarstwo uniwersalistyczne

a. idea cesarstwa uniwersalistycznego  – obejmującego cały cywilizowany i chrześcijański świat

b. koronacja cesarska króla Niemiec – Ottona I – 962 r.

c. próba stworzenia uniwersalistycznego cesarstwa przez Ottona III (przełom X i XI wieku)

 

3. Walka o panowanie nad światem – spór o inwestyturę

a. dwie koncepcje sprawowania władzy na światem chrześcijańskim

– cezaropapizm – władza zwierzchnia należy do cesarza

– papocezaryzm – władza zwierzchnia należy do papieża

b. przejawy kryzysu w Kościele

– symonia – zwyczaj sprzedawania/kupowania godności kościelnych

– nepotyzm – faworyzowanie własnej rodziny przy nadawaniu godności i urzędów kościelnych

c. konflikt papieża Grzegorza VII z królem niemieckim Henrykiem IV

– ogłoszenie programu reform wzmacniających władzę papieża przez Grzegorza VII – 1075 r.

– Grzegorz VII ekskomunikował Henryka IV

– ekskomunika – kara polegająca na wykluczeniu ze wspólnoty wiernych)

– Henryk IV musiał udać się do Canossy w celu uzyskania przebaczenia papieskiego i cofnięcia ekskomuniki  – 1077 r.

– ostatecznie Henryk IV odzyskał przewagę i pokonał Grzegorza VII

d. zawarcie konkordatu wormackiego – 1122 r.

– konkordat – umowa międzynarodowa zawierana między państwem a Stolicą Apostolską

– konkordat wormacki regulował zasady obsadzania najwyższych stanowisk kościelnych – tzw. wybór kanoniczny

e. papież Innocenty III – koncepcja dwóch mieczy – miecz duchowny i miecz świecki należą do Kościoła, pierwszego z nich używa Kościół, drugiego władza świecka, ale dla Kościoła

 

4. Koncepcje władzy monarszej

a. przekonanie o boskim pochodzeniu władzy królewskiej

b. idea cesarstwa uniwersalistycznego

c. w XIV w. we Francji wykształciła się koncepcja mówiąca, że władza pochodzi od Boga i ludu, ale władca podlega tylko Bogu