1. 4. Rzymska Europa

 

1. Pax Romana

a. pax Romana – „pokój rzymski” – określenie na trwający przez dwa pierwsze stulecia istnienia cesarstwa rzymskiego okres pokoju

b. zakończenie przez Rzym ekspansji terytorialnej w połowie I w. n.e.

– oparcie granic na rzekach: Ren, Dunaj, Eufrat

– budowa limesu – systemu umocnień granicznych (np. Wał Hadriana w Brytanii)

 

2. Romanizacja

a. romanizacja – przejmowanie przez ludność podbitą języka łacińskiego oraz rzymskiej kultury, obyczajów i wierzeń religijnych

b. rozbudowa sieci miast w prowincjach, wzorowanych na miastach rzymskich

c. procesom romanizacji podlegały głównie prowincje zachodnie cesarstwa – w prowincjach wschodnich postępowała hellenizacja

 

3. Prawo rzymskie jako jeden z fundamentów cywilizacji europejskiej

a. rozwój prawa rzymskiego

– Prawo XII tablic – powstało w połowie V w. p.n.e. w wyniku kodyfikacji prawa zwyczajowego

– prawo ustanawiane przez zgromadzenia ludowe i senat

– prawo ustanawiane przez cesarzy rzymskich

– Kodeks Justyniana (Codex Iustinianum) – kodyfikacja rzymskiego prawa cywilnego przeprowadzona w VI w. n.e. na polecenie Justyniana Wielkiego

 

4. Narodziny i rozwój chrześcijaństwa

a. działalność i śmierć Jezusa Chrystusa

– Chrystus urodził się ok. 7-6 r. p.n.e. w Betlejem, położonym w należącej do Rzymu Palestynie [ mozaika

– przez część Żydów został uznany za Mesjasza, syna Bożego, który przyszedł na świat, aby zbawić ludzkość od grzechu

– na podstawie oskarżenia sanhedrynu i wyroku namiestnika Judei Poncjusza Piłata – ok. 30 r. n.e. [ Chrystus przed sądem Piłata] został skazany na śmierć na krzyżu

– w przekonaniu chrześcijan Jezus po trzech dniach zmartwychwstał i wstąpił do królestwa niebieskiego

b. powstanie Kościoła

– powstawanie gmin z wybieralnymi biskupami na czele

– kształtowanie się doktryny chrześcijańskiej – Nowy Testament

– Misja św. Pawła – rozpowszechnienie chrześcijaństwa wśród innych narodów

c. Państwo rzymskie wobec chrześcijan

a. początkowo chrześcijanie byli tolerowani jako nieliczna sekta żydowska

b. prześladowania chrześcijan – największe miały miejsce za panowania Dioklecjana  – edykty z 303 i 304 r. n.e.

c. wydanie Edyktu mediolańskiego – 313 r. n.e. – chrześcijaństwo religią tolerowaną

d. uznanie przez Teodozjusza Wielkiego chrześcijaństwa za religię panującą – 380 r. n.e.

e. wprowadzenie przez Teodozjusza Wielkiego zakazu sprawowania kultów pogańskich – 392 r. n.e.