2. 3. Wyprawy krzyżowe

 

1. Geneza Krucjat

a. sytuacja na Bliskim Wschodzie

– agresywna polityka  Turków seldżuckich

– zagrożenie Bizancjum  – konieczność obrony chrześcijaństwa przed ekspansją islamską

b. krucjaty jako sposób podwyższenia autorytetu  Kościoła podczas walki z papiestwem o inwestyturę – idea świętej wojny

c. motywacje uczestników krucjat:

– nadzieja na zdobycie nowych ziem i bogatych łupów wojennych

– obietnica zbawienia – odpust dla uczestników krucjaty

 

2. Pierwsze krucjaty

a. apel papieża Urbana II na synodzie w Clermont – 1095 r.

b. krucjata „ludowa” – 1096 r.

b. pierwsza krucjata rycerska  (1096-1099 r.)

–  udział 40-60 tys. rycerzy pod przywództwem między innymi:

– pierwsze sukcesy i utworzenie państw krzyżowców: hrabstwa Edessy, księstwa Antiochiii księstwo Trypolisu

c. zdobycie Jerozolimy – 1099 r.

d. utworzenie Królestwa Jerozolimskiego

 

3. Powstanie zakonów rycerskich:

a. templariusze – 1118 r. (lub 1119 r.)

b. joannici – 1154

c. Krzyżacy – 1191 r.

d. zasady:

– podlegały wyłącznie papieżowi

– bracia składali zwykłe śluby zakonne oraz walkę z niewiernymi

 

4. Walki w obronie Ziemi Świętej

a. druga krucjata (1147-1149 r.)

– sukcesy zjednoczonych przez sułtana Saladyna Turków i Arabów

– utrata Jerozolimy przez krzyżowców – 1187 r.

– w rękach krzyżowców pozostały tylko Tyr, Trypolis oraz Antiochia

 

4. Trzecia krucjata (1189-1192 r.)

a. udział władców:

– cesarza Fryderyka II Barbarossy

– króla Anglii Ryszarda Lwie Serce

– króla Francji Filipa II August

b. zdobycie Akki

 

5. Czwarta krucjata (1202-1205 r.)

a. współudział papieża Innocentego w organizacji krucjaty

b. finansowy udział Wenecji w zorganizowaniu wyprawy

c. włączenie się krzyżowców w walkę o panowanie nad Bizancjum

d. zdobycie Bizancjum przez Krzyżowców

e. utworzenie Cesarstwa Łacińskiego (1204-1261 r.)

– cesarzem Baldwin hrabia Flandrii

– Wenecjanie otrzymali część Konstantynopola, część Peloponezu i Wyspy Jońskie

– zmonopolizowanie handlu przez kupców weneckich

 

6. Ostatnie krucjaty

b. piąta krucjata (1217 -1221 r.)

c. wyprawa cesarza Fryderyka II (1228-1229 r) –  dzięki zabiegom dyplomatycznym Fryderyka II krzyżowcy na krótko odzyskali Jerozolimę (do 1244 r.)

d. krucjaty króla Francji Ludwika IX Świętego

– szósta wyprawa (1248-1254 r.)

– siódma krucjata (1270 r.)

e. 1292 r. – upadek Akki – ostatniej twierdzy krzyżowców w Ziemi Świętej

 

V. Skutki wypraw krzyżowych

1. Fiasko polityczne wypraw

a. papiestwo nie osiągnęło podstawowych celów

b. rozbito cesarstwo bizantyjskie

c. śmierć tysięcy ludzi

2. Ożywienie gospodarcze

– rozwój handlu

– wzrost znaczenia pieniądza w obrocie handlowym – handel lewantyński

– rozwój kredytu

3. Rozbudowa przemysłu stoczniowego

4. Przenikanie się wpływów trzech cywilizacji: łacińskiej, greckiej i arabskiej

5. Wzrost znaczenia Kościoła i zwiększenie się intensywności życia religijnego