1. Ostatni Jagiellonowie na tronie polskim

a. kontynuacji polsko-litewskiej unii personalnej

b. rozkwit gospodarczy i kulturalny kraju

c. zakończenie wojen z zakonem krzyżackim za panowania Zygmunta I Starego

– przekształcenie państwa zakonnego w świeckie księstwo pod panowaniem dynastii Hohenzollernów

hołd lenny Albrechta Hohenzollerna – 1525 r.

 

2. Unia lubelska

a. Zygmunt II August doprowadził w 1569 r. w Lublinie do zawarcia polsko-litewskie unii realnej

b. w wyniku unii lubelskiej powstała wielonarodowościowa i wielowyznaniowa Rzeczpospolita Obojga Narodów

c. pokój religijny miał zapewnić akt konfederacji warszawskiej z 1573 r., który gwarantował tolerancję religijną mniejszościom wyznaniowym

3. Ustanowienie w Rzeczpospolitej Obojga Narodów monarchii elekcyjne

a. dynastia Jagiellonów wygasła po śmierci Zygmunta II Augusta w 1570 r.

b. szlachta podjęła decyzję o obsadzaniu tronu polskiego w drodze wolnej elekcji

c. podczas pierwszego bezkrólewia został ustanowiony obowiązek zaprzysiężenia przez nowo obranego króla dwóch dokumentów:

artykuły henrykowskie – zawierały najważniejsze zasady ustroju politycznego państwa

pacta conventa zawierały osobiste zobowiązania kandydata na tron polski

d. pierwsi królowie elekcyjni na tronie polskim

Henryk Walezy – panował w latach 1573-1574

Stefan Batory – panował w latach 1576-1586