3. 5. Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski

 

1. Geneza powstania kościuszkowskiego

a. sytuacja po II rozbiorze Polski

– pozostało kadłubowe państwo niezdolne do samodzielnego istnienia

– ostateczny upadek autorytetu Stanisława Augusta Poniatowskiego

– przymusowa emigracja zwolenników Konstytucji 3 maja

b. przygotowania do insurekcji

 

2. Wybuch powstania kościuszkowskiego

a. ogłoszenie aktu powstania w Krakowie – 24 marca 1794 r.

b. na Naczelnika powstania został wyznaczony gen. Tadeusz Kościuszko

 

3. Przebieg walk powstańczych

a. zwycięstwo wojsk powstańczych pod Racławicami (4 IV 1794 r.)

b. wybuch powstania w Warszawie – z udziałem mieszczan pod przywództwem Jana Kilińskiego

c. wybuch powstania na Litwie pod przywództwem gen. Jakuba Jasińskiego

d. porażka gen. Tadeusza Kościuszko pod Szczekocinami

e. skuteczna obrona Warszawy

f. klęska pod Maciejowicami i niewola Tadeusza Kościuszki

g. zdobycie przez wojska carskie Warszawy i upadek powstania

 

4. Trzeci rozbiór Polski – 1795 r.

 

5. Poglądy na temat przyczyn upadku Polski

a. krakowska szkoła historyczna – za upadek państwa polskiego odpowiedzialni byli wyłącznie Polacy

b. warszawska szkoła warszawska – główną przyczyną upadku państwa polskiego była zaborczość sąsiadów