4. 1. Księstwo Warszawskie i Królestwo Polskie

 

1. Postawy Polaków wobec utraty niepodległości

a. część społeczeństwa pogodziła się z nową sytuacją

b. działalność na rzecz zachowania odrębności narodowej

– powstanie Towarzystwa Przyjaciół Nauk (Stanisław Staszic, Jan Śniadecki, Julian Ursyn Niemcewicz)

– powstanie narodowej twórczości artystycznej (Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Fryderyk Chopin)

 

2. Legiony Polskie we Włoszech

a. Legiony Polskie zostały utworzone za zgodą władz francuskich w Republice Lombardzkiej w 1797 r.

b. organizatorem i dowódcą Legionów Polskich był gen. Jan Henryk Dąbrowski

c. charakterystyka

– żołnierze rekrutowali się głównie z jeńców wojennych i emigrantów

– w Legionach Polskich obowiązywały polskie mundury i komenda

– dowództwo Legionów dbało o obywatelskie i patriotyczne wychowanie żołnierzy

d. instrumentalne traktowanie Legionów Polskich przez władze francuskie

– udział w walkach w Północnych Włoszech

– po zawarciu pokoju francusko-austriackiego w 1801 r. legioniści zostali wysłani na San Domingo

 

3. Księstwo Warszawskie

a. Księstwo Warszawskie zostało utworzone na mocy pokoju tylżyckiego zawartego w 1807 r. między Francją a Rosją z ziem drugiego i trzeciego zaboru pruskiego oraz Okręgu Białostockiego

b. ustrój polityczny Księstwa Warszawskiego

Konstytucja nadana przez Napoleona Bonapartego

– wprowadzenie Kodeksu cywilnego Napoleona

c. wojna z Austrią – 1809 r.

– bitwa pod Raszynem – dowódcą wojsk polskich był książę Józef Poniatowski

– powiększenie obszaru Księstwa Warszawskiego o ziemie trzeciego zaboru austriackiego

d. wojna francusko-rosyjska w latach 1812-1813

– w napoleońskiej Wielkiej Armii służyło prawie 100 tys. żołnierzy polskich

– klęska wojsk napoleońskich

– śmierć księcia Józefa Poniatowskiego w bitwie pod Lipskiem

– upadek Księstwa Warszawskiego

 

4. Powstanie Królestwa Polskiego

a. Królestwo Polskie zostało utworzone na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego w 1815 r.

b. Królestwo Polskie obejmowało wschodnią część dawnego Księstwa Warszawskiego – ziemie trzeciego zaboru pruskiego i austriackiego

c. Królestwo Polskie zostało połączone unią personalną z Rosją

d. nadanie Królestwu liberalnej konstytucji przez cara Aleksandra I

e. znaczenie Królestwa Polskiego

– rozwój gospodarczy dzięki działalności ministra skarbu księcia Franciszka Druckiego-Lubeckiego

– powstanie Uniwersytetu Warszawskiego