4. 5. Przemiany społeczne w XIX wieku

 

1. Podział społeczeństwa na klasy społeczne

a. ziemiaństwo

b. burżuazja

c. drobnomieszczaństwo

d. robotnicy (proletariat)

e. chłopi

f. inteligencja

 

2. Sprawa chłopska

a. uwłaszczenie chłopów na ziemiach polskich

– w zaborze pruskim w latach 1808-1850

– w Galicji w 1848 r.

– w Królestwie Polskim w 1864 r.

b. początki ruchu ludowego

– powstanie Polskiego Stronnictwa Ludowego

– działalność Wincentego Witosa

 

3. Sprawa robotnicza

a. powstanie Polskiej Partii Robotniczej (PPS)1892 r.

b. czołowi działacze polskiego ruchu socjalistycznego

Józef Piłsudski

Stanisław Wojciechowski

Jędrzej Moraczewski

 

4. Walka o prawa kobiet

a. emancypantki – walczyły o równouprawnienie kobiet w życiu publicznym

b. sufrażystki  – walczyły o przyznanie kobietom praw wyborczych

c. w Polsce kobiety otrzymały prawa wyborcze w 1918 r.

d. naukowa działalność kobiet – Maria Skłodowska-Curie