3. 2. Powstanie NSZZ Solidarność

 

1. Pogorszenie się sytuacji gospodarczej Polski w latach 70-ych

a. wzrost zadłużenia zagranicznego

b. zubożenie społeczeństwa

c. pogorszenie się zaopatrzenia

2. Wydarzenia sierpniowe

a. nasilanie się akcji protestacyjnej w sierpniu 1980 r.

– zwolnienie z pracy Anny Walentynowicz

– wzmożona akcja protestacyjna na Pomorzu pod kierunkiem Lecha Wałęsy

– ogłoszenie przez stoczniowców tzw. 21 postulatów

– idea strajków solidarnościowych

b. powstanie Międzyzakładowych Komitetów Strajkowych (MKS)

c. podpisanie przez wicepremiera gen. Wojciecha Jaruzelskiego i Lecha Wałęsę  w Gdańsku tzw. porozumienia sierpniowego  – 31 VIII 1980 r.

3. Powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność – 17 IX 1980 r.

a. powołanie Krajowej Komisji Porozumiewawczej – Lech Wałęsa

b. uchwalenie statutu –  22 września 1980 r.

c. rejestracja statutu – 10 listopada 1980.

4. Zmiany u steru rządów

a. rezygnacja Edwarda Gierka ze stanowiska I sekretarza PZPR – zastąpił go Stanisław Kania

b. objęcie funkcji premiera przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego – II 1981 r.