1. 6. Europa Zachodnia i USA podczas zimnej wojny

I. Początki integracji europejskiej

1. Kierunki rozwojowe demokracji zachodnich w latach siedemdziesiątych

a. poprawa sytuacji gospodarczej oraz warunków życia

b. wzrost znaczenia gospodarczego Republiki Federalnej Niemiec

c. rozwój instytucji demokratycznych i obywatelskich

2. powstanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS) – 1952 r.

3. traktaty rzymskie, na mocy których powstały:

a. Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG) – 1957 r.

b. Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom) – 1957 r.

c. w ramach wspólnot gospodarczych powstał wspólny rynek i jeden obszar celny

4. Utworzenie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – 1960 r.

II. Stany Zjednoczone w latach 60. XX wieku

1. Dominacja dwóch partii politycznych:

a. Partii Demokratycznej

b. Partii Republikańskiej

2. Lądowanie na Księżycu – 20 VII 1969 r.

3. Problemy amerykańskiej polityki zagranicznej

a. nieudana inwazja kubańskich rebeliantów w Zatoce Świń (1961 r.)

b. kryzys kubański – 1962 r.

– rozmieszczenie na Kubie rakiet balistycznych przez Związek Radziecki

– groźba wybuchu wojny nuklearnej

c. podpisanie ze Związkiem Radzieckim i Wielką Brytanią Układu o zakazie doświadczeń z bronią jądrową w atmosferze, przestrzeni kosmicznej i pod wodą – 1963 r.

d. wybuch kryzysu paliwowego, spowodowany nałożeniem embarga  na dostawy ropy naftowej  dla państw wspierających Izrael w wojnie Jom Kippur – 1973 r.

4. Problemy wewnętrzne Stanów Zjednoczonych

a. zamach na prezydenta Johna Fitzgeralda Kennedy’ego

a. walka z segregacją rasową – zamach na pastora Marina Luthera Kinga – 1968 r.

b. afera „Watergate”

– związana z założeniem nielegalnego podsłuchu w siedzibie sztabu wyborczego Partii Demokratycznej

– prezydent Richard Nixon musiał ustąpić ze stanowiska prezydenta

III. Polityka odprężenia

1. Porażka Stanów Zjednoczonych w wojnie wietnamskiej (1957-1975)

2. Wyścig zbrojeń doprowadził do stanu tzw. równowagi strachu

3. Zwołanie Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE) (1973–75)

4. Podpisanie przez USA i ZSRR układów o ograniczeniu zbrojeń strategicznych

a. w 1972 r. prezydent USA Richard Nixon i I sekretarz Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Leonid Breżniew podpisali układ SALT I

b. w 1979 r. został podpisany układ SALD II