2. 1. Ziemie polskie pod okupacją

 

I. Podział terytorium Polski

1. Niemiecko-radziecki traktat o granicach i przyjaźni – 28 IX 1939 r.

– wyznaczenie nowej granicy niemiecko-radzieckiej na linii rzek Sanu, Bugu, Narwi i Pisy

2. Status ziem zagarniętych przez III Rzeszę

a. ziemie wcielone do III Rzeszy

b. Generalne Gubernatorstwo

– stolicą GG Kraków

– generalnym gubernatorem Hans Frank  

3. Status ziem zagarniętych przez ZSRR

a. wybory do ciał przedstawicielskich

b. decyzje nielegalnie wybranych nowych władz o włączeniu do ZSRR

4. przekazanie Wileńszczyzny Litwie

5. Przyłączenie północnej części Orawy i Spiszu do Słowacji

6. Zmiany terytorialne po ataku niemieckim na ZSRR

a. włączenie Dystryktu Galicja do Generalnego Gubernatorstwa

b. wcielenie do Rzeszy rejonu Grodna i Białego stoku – jako okręg białostocki

c. wcielenie pozostałych  przedwojennych obszarów wschodnich II Rzeczpospolitej do

– Komisariatu Rzeszy Wschód

– Komisariatu Rzeszy Ukraina

 

II. Polityka III Rzeszy wobec Polaków

1. Marginalna skala kolaboracji

2. Eksterminacja polskich elit społecznych

a. cele i metody polityki okupacyjnej na ziemiach wcielonych do III Rzeszy i w Generalnym Gubernatorstwie

a. Działalność Einsatzgruppen

b. „Sonderaktion Krakau” – Akcja Specjalna „Kraków” – osadzenie w obozach koncentracyjnych polskich profesorów

c. Akcja Pacyfikacyjna (akcja AB) – aresztowania i egzekucje przedstawicieli polskich elit społecznych – w ramach akcji w Palmirach zamordowano:

– Macieja Rataja – marszałek sejmu

– Janusza Kusocińskiego – mistrz olimpijski

– Antoniego Nowowiejskiego – biskup płocki

– Michała Kozala – biskup lubelski

d. akcja wysiedleńcza na Zamojszczyźnie – jesień 1942 r.

– wysiedlenie około 110 tys. osób

– odbieranie rodzicom dzieci o cechach aryjskich i ich germanizacja w rodzinach niemieckich

2. Polityka narodowościowa III Rzeszy  - Volkslista

3. Likwidacja polskiej oświaty na ziemiach wcielonych do Rzeszy i jej ograniczenie w Generalnym Gubernatorstwie

4. Eksploatacja gospodarcza społeczeństwa polskiego

a. przymus pracy

b. roboty przymusowe

c. kontyngenty dostaw produktów rolnych prze polską wieś

 

III. Zagłada polskich Żydów

1. Segregacja rasowa

a. obowiązek noszenia przez Żydów opasek z gwiazdą Dawida

b. przesiedlanie ludności żydowskiej do gett

– przeludnienie

– głód

– przymus pracy

– Działalność Einsatzgruppen

2. Holokaust (Szoah)

a. „Ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej” – działalność Adolfa Eichmanna

1. Utworzenie obozów śmierci

a) Bełżec

b) Sobibór

c) Treblinka

d) Auschwitz-Birkenau

e) Majdanek

3. Postawy wobec Holokaustu

a) Żydowski ruch oporu

- Żydowski Związek Wojskowy

- Żydowska Organizacja Bojowa (ŻOB)

b) Pomoc dla Żydów

– „Żegota” (Rada Pomocy Żydom) – Juliusz Grobelny

– działalność Ireny Sendlerowej

– działalność Władysława Bartoszewskiego

– działalność Zofii Kossak-Szczuckiej

– działalność Jana Karskiego

c) Współudział w zbrodni

- Jedwabne

- szmalcownicy

 

IV. Polityka ZSRR wobec Polaków

1. Przemiany gospodarcze i społeczne - sowietyzacja

a. nacjonalizacja przemysłu

b. kolektywizacja rolnictwa

c. niekorzystna dla społeczeństwa wymiana walut

2. Sowietyzacja społeczeństwa

a. przymusowe nadawanie obywatelstwa – paszportyzacja

b. przymusowy pobór do Armii Czerwonej

c. indoktrynacja

3. Terror – działalność NKWD

4. Prosowiecka działalność polskich komunistów – Wanda Wasilewska

5. Deportacje Polaków w głąb ZSRR

a. Pierwsza deportacja 9/10 II 1940 r.

b. Liczbę deportowanych szacuje się na 330-370 tys. osób

c. Łagry

d. Zbrodnia katyńska

– umieszczenie polskich jeńców wojennych w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie

– egzekucje polskich jeńców w Katyniu, Charkowie i Kalinie – maj i kwiecień 1940 r.

– cmentarze pomordowanych w Katyniu, Piatichatkach koło Charkowa i Miednoje koło Kalinina

– łącznie zamordowano około 22 tys. oficerów i przedstawicieli polskiej inteligencji