google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

2. 1. Ziemie polskie w latach 1815-1830

 

I. Likwidacja Księstwa Warszawskiego

1. Zajęcie Księstwa Warszawskiego przez wojska carskie – 1813 r.

2. Plan księcia Adama Czartoryskiego połączenia ziem Księstwa Warszawskiego z tzw. ziemiami zabranymi pod berłem dynastii Romanowów

3. Podział ziem Księstwa Warszawskiego na kongresie wiedeńskm

a. Królestwo Polskie

b. Wielkie Księstwo Poznańskie

c. Rzeczpospolita Krakowska

 

II. Królestwo Polskie

1. Konstytucja Królestwa Polskiego – oktrojowana przez cara Aleksandra I w 1815 r.

2. Konstytucyjna gwarancja unii personalnej pod berłem Romanowów

3. Ustrój polityczny Królestwa Polskiego

a. gwarancja:

– wolności osobistej

– wolności słowa

– nienaruszalności własności

b. król – każdorazowy car Rosji

c. dwuizbowy sejm

d. namiestnik – gen. Józef Zajączek

e. Rada Administracyjna

f. Rada Stanu

4. Armia Królestwa Polskiego

a. naczelny wódz - książę Konstanty Pawłowicz Romanow

b. polskie mundury i komenda

5. Gospodarka Królestwa Polskiego

a. postęp w rolnictwie

– rozpowszechnienie uprawy ziemniaków i roślin przemysłowych

– rozpowszechnienie płodozmianu

– rozpowszechnienie narzędzi metalowych

– początki przemysłu przetwórczego (cukrownie, gorzelnie)

b. rozwój przemysłu:

– Staropolski Okręg Przemysłowy (przemysł wydobywczy i hutniczy)

– Zagłębie Dąbrowskie (przemysł wydobywczy i hutniczy)

– Łódzki Okręg Przemysłowy (przemysł włókienniczy)

c. budowa Kanału Augustowskiego

d. działalność  ministra skarbu Królestwa Polskiego księcia Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego

– utworzenie Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego (bank inwestycyjny)

– utworzenie Banku Polskiego

e. działalność Stanisława Staszica – dyrektor Wydziału Przemysłu Królestwa Polskiego

 

III. Ziemie polskie pod panowaniem pruskim

1. Wielkie Księstwo Poznańskie

a. namiestnik – książę Antoni Radziwiłł

b. naczelny prezes (nadprezydent)

c. utworzenie sejmu prowincjonalnego

– przedstawiciele szlachty (24), mieszczaństwa (16) i chłopów (8)

– wysoki cenzus majątkowy – kurialny system wyborczy

– niewielkie kompetencje

2. Pomorze Gdańskie w granicach prowincji Prusy Zachodnie

3. Warmia została w granicy prowincji Prusy Wschodnie

4. Gospodarka zaboru pruskiego

a. proces uwłaszczenia chłopów – tzw. regulacja

– początek od 1816 r.

– ziemie Wielkiego Księstwa Poznańskiego od 1823 r.

b. rozwój przemysłu wydobywczego i hutniczego na Górnym Śląsku

b. powstanie Ziemstwa Kredytowego

 

IV. Ziemie polskie pod panowaniem austriackim

1. Galicja – Królestwo Galicji i Lodomerii

2. Utworzenie galicyjskiego sejmu stanowego – niewielkie kompetencje

3. Gubernator – siedziba we Lwowie

4. Aparat urzędniczy – gubernium

5. Ścisła cenzura i nadzór policyjny

6. Nasilanie się polsko-ukraińskiego konfliktu narodowościowego

7. Gospodarka

a. zacofanie gospodarcze

b. wysokie podatki

 

V. Rzeczpospolita Krakowska

1. Status wolnego miasta kontrolowanego przez trzech zaborców

2. Ustrój polityczny

a. konstytucja z 1818 r.

b. Zgromadzenie Reprezentantów – prawa wyborcze oparte o cenzus majątkowy i wykształcenie

c. władza wykonawcza – Senat Rządzący (13 senatorów)

 

VI. Kultura polska w latach 1815-1830

1. Spór romantyków z klasykami

2. Adam Mickiewicz  – Oda do młodości (1820 r.) – manifest romantyków polskich

3. Juliusz Słowacki

4. Działalność polskich instytucji kulturowych

a. zabór pruski

– Biblioteka Raczyńskich (Poznań)

b. zabór rosyjski

c. Świątynia Sybilli w Puławach – Izabela Czartoryska

d. reforma oświaty Stanisława Kostki Potockiego

e. powstanie Uniwersytetu Warszawskiego – 1816 r.

f. działalność Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie

c. zabór austriacki

– Ossolineum (Lwów)

d. Rzeczpospolita Krakowska

a. działalność uniwersytetu – od 1818 r. nazywa się Uniwersytetem Jagiellońskim

b. działalność Krakowskiego Towarzystwa Naukowego

c. usypanie Kopca Kościuszki

d. pochówek na Wawelu

– księcia Józefa Poniatowskiego

– Tadeusza Kościuszki