google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

5. 4. Polacy podczas I wojny światowej

 

I. Orientacje polityczne przed wybuchem wojny

1. Orientacja proaustriacka – Galicja

a. tworzenie organizacji paramilitarnych

– „Strzelec” w Krakowie

– „Związek Strzelecki” we Lwowie

– Związek Walki Czynnej (ZWC) – Józef Piłsudski  i Kazimierz Sosnkowski

b. Komisja Tymczasowych Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych – Wiedeń

– Polska Partia Socjalistyczna (PPS) – Józef Piłsudski

– Polska Partia Socjalno-Demokratyczna (PPSD)

– Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL)

– Narodowy Związek Chłopski

– Narodowy Związek Robotniczy

c. Centralny Komitet Narodowy – Lwów

– Polskie Stronnictwo Ludowe – Piast  (PSL-Piast)

– Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne

– Narodowy Związek Chrześcijańsko-Ludowy

– Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”

– Drużyny Bartoszowe

2. Orientacja prorosyjska

a. Roman Dmowski

b. narodowa demokracja

3. Orientacja rewolucyjna

a. Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL)

– odrzucała walkę o niepodległość

– dążyła do ogólnoeuropejskiej rewolucji proletariackiej

 

II. Polskie formacje zbrojne podczas I wojny światowej – u boku państw centralnych

1.Wymarsz I Kompani Kadrowej do Królestwa Polskiego w celu wywołania antyrosyjskiego powstania – 6 VIII 1914 r. – Józef Piłsudski

2. Utworzenie Legionów Polskich

a. Powstanie Naczelnego Komitetu Narodowego (z połączenia Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych i Centralnego Komitetu Narodowego)

b. po uzyskaniu zgody władz austriackich powstały:

– Legion Wschodni (we Lwowie) – wkrótce rozwiązany

– Legion Zachodni (w Krakowie)

c. struktura organizacyjna Legionów Polskich

– I Brygada Legionów Polskich – Józef Piłsudski

– II Brygada Legionów Polskich – Józef Haller

– III Brygada Legionów Polskich – Stanisław Szeptycki

3. Udział w walkach Legionów Polskich

a. bitwa pod Rokitną – 13 VI 1915 r. (II Brygada Legionów Polskich – Józef Haller)

b. bitwa pod Kostiuchnówką  – 4-6 VIII 1916 r. (I Brygada Legionów Polskich – Józef Piłsudski)

4. Polskie formacje wojskowe u boku państw centralnych po zajęciu przez nie Królestwa Kongresowego

a. Akt 5 listopada – proklamacja dwóch cesarzy z 5 XI 1916 r.

b. powołanie Tymczasowej Rady Stanu (namiastka polskiego rządu)  6 XII 1916 r.

– szefem Komisji Wojskowej Józef Piłsudski

c. tworzenie Polskiej Siły Zbrojnej (Polnische Wehrmacht) – włączenie do Polskiej Siły Zbrojnej Legionów Polskich

d. kryzys przysięgowy – VII 1917 r.

– powierzenie dowództwa nad Polską Siłą Zbrojną Hansowi von Beselerowi

– zobowiązanie żołnierzy polskich do złożenia przysięgi wierności

– odmowa złożenia przysięgi przez I i część III Brygady – uwięzienie Józefa Piłsudskiego i internowanie żołnierzy

5. Działalność Polskiej Organizacji Wojskowej (POW)

6. Tworzenie pod dowództwem austriackim Polskiego Korpusu Posiłkowego

a. utworzony z II Brygady Legionów Polskich oraz z I i III Brygady Legionów Polskich pochodzących z Galicji

b. po zawarciu niemiecko-ukraińskiego traktatu brzeskiego  (II 1918 r.) część oddziałów przebiła się pod Rarańczą  i połączyła z II Korpusem Polskim – gen. Józef Haller

7. Zalążki władzy polskiej po kryzysie przysięgowym

a. utworzenie Rady Regencyjnej – 27 X 1917 r.

b. powołanie przez Radę Regencyjną rządu polskiego – premierem Jan Kucharzewski

 

III. Polskie formacje zbrojne podczas I wojny światowej – u boku ententy

1. Utworzenie w Lozannie Komitetu Narodowego Polskiego (KNP) – Roman Dmowski 

2. Polskie formacje wojskowe u boku armii carskiej

a. Legion Puławski

b. Legion Lubelski

c. Brygada Strzelców Polskich (w 1917 r. przemianowana na Dywizję Strzelców Polskich)

3. Wojsko polskie u boku armii rosyjskiej po rewolucji w Rosji

a. utworzenie Naczelnego Polskiego Komitetu Wojskowego – Władysław Raczkiewicz

b. I Korpus Polski – gen. Józef Dowbor-Muśnicki

– I Korpus Polski został rozbrojony przez Niemców

c. II Korpus Polski – gen. Stankiewicz, następnie generał Glass

– do korpusu dołączyła część II Brygady Legionów Polskich gen. Józefa Hallera, która pod Rarańczą przedarła się przez front

– po połączniu dowództwo nad całością sił II Korpusu Polskiego objął gen. Józef Haller

– bitwa pod Kaniowem [mapa]

d. III Korpus Polski – gen. Eugeniusz de Henning-Michaelis

4. Formacje polskie we Francji

a. tworzenie Legionu Bajończyków

– wchodzili w skład francuskiej Legii Cudzoziemskiej

– udział w bitwie pod Arras – na skutek wielkich strat zostali rozwiązani

b. powstanie Komitetu Narodowego Polskiego w Lozannie – Roman Dmowski (15 VIII 1917 r.)

c. powstanie Armii Polskiej we Francji – tzw. Błękitnej Armii lub Armii Hallera

 

IV. Umiędzynarodowienie sprawy polskiej

1. Deklaracje wojskowe trzech mocarstw w pierwszych dniach wojny

2. Akt 5 Listopad 1916 r.

a. wydany przez

– cesarza Wilhelma II

– cesarza Franciszka Józefa I

b. zapowiedź powstania „samodzielnego państwa polskiego” z własną armią, ale pod kuratelą państw centralnych

c. tworzenie zalążka władz polskich

– utworzenie Tymczasowej Rady Stanu – 14 I 1917 r. (została rozwiązana w VIII 1917 r.)

– utworzenie Rady Regencyjnej (arcybiskup Aleksander Kakowski, książę Zdzisław Lubomirski, hrabia Józef Ostrowski) – 12 IX 1917 r.

3. Oświadczenie prezydenta USA Thomasa Woodrowa Wilsona z 22 I 1917 r. o powstaniu niepodległej Polski

4. Przyznanie Polsce prawa do niepodległości przez Piotrogrodzką Radę Delegatów Robotniczych i

 Żołnierskich – 27 III 1917 r.

5. Oświadczenie Rządu Tymczasowego, zapowiadające stworzenie związanej z Rosją Polski – 29 III 1917 r.

6. Deklaracja Praw Narodów Rosji z 15 XI 1917 r.

7. Oświadczenie prezydenta USA Thomasa Woodrowa Wilsona z 8 I 1918 r. o powstaniu niepodległej Polski

8. Zrzeczenie się Rosji ziem polskich w traktacie brzeskim – 3 III 1918 r.

9. Anulowanie przez Radę Komisarzy Ludowych traktatów rozbiorowych – 29 VIII 1918 r.

10. Deklaracja wersalska Anglii i Francji uznająca powstanie niepodległej Polski za jeden z warunków pokoju z Niemcami.