2. 3. Starożytna Sparta

1. Początki Sparty (Lacedemonu)

a. za legendarnego założyciela Sparty uchodzi Likurg – IX w. p.n.e.

b. połączenie się czterech osad leżących w Lakonii w jedną polis

c. podbój sąsiednich ziem – opanowali prawie cały Peloponez

d. utworzenie Związku Peloponeskiego – organizacji zrzeszającej państwa leżące na Półwyspie Peloponeskim

2. Ustrój polityczny Sparty

a. zgromadzenie ludowe

b. dwóch królów – dowodzili wojskiem oraz pełnili funkcje religijne

c. pięciu eforów – najważniejsi urzędnicy

d. rada starszych – geruzja (składała się z 28 gerontów oraz dwóch królów)

3. Ustrój społeczny Sparty

a. Spartiaci – warstwa uprzywilejowana

– jako jedyni posiadali pełnię praw obywatelskich

– byli zobowiązani do służby wojskowej

– całe ich życie było podporządkowane obowiązkom wojskowym

mogli się ożenić po 20 roku życia, ale do 30 roku życia mieszkali w koszarach

b. periojkowie – wolni, ale pozbawieni praw politycznych mieszkańcy Sparty

c. heloci – pozbawieni wszelkich praw niewolnicy uprawiający ziemię

4. Wychowanie spartańskie

a. wychowanie młodzieży było całkowicie podporządkowane

b. tzw. spartańskie warunki życia – bardzko skromne

c. lakoniczny sposób wypowiadania się – zwięzły i konkretny

Rozwiąż quiz historyczny:

Starożytna Sparta