3. 4. Imperium rzymskie

1. Pokój rzymski

a. panowanie dynastii julijsko-klaudyjskiej w cesarstwie rzymskim

b. Pax Romana – określenie stanu pokoju, który nastał za panowania Oktawiana Augusta po zakończeniu wojen domowych

c. po podboju wszystkich ziem w basenie Morza Śródziemnego pokoju doświadczały wszystkie ludy żyjące w granicach imperium

2. Niewolnictwo w Rzymie

a. niewolnikami zostawali m.in. jeńcy wojenni, porwani przez piratów, dzieci niewolników

b. niewolnik był własnością, którą właścicel mógł dowolnie rozporządzać

c. wyzwoleńcy - dawni niewolnicy, którzy otrzymali wolność

3.  Granice imperium

a. w II w. n.e. ostatecznie ustabilizowały się granice cesarstwa rzymskiego

b. terytorium cesarstwa rzymskiego objęło cały basen Morza Śródziemnego

c. w Europie rzekami granicznymi stały się Ren i Dunaj

d. podbój części Brytanii

e. budowa limesu – system obronny granic państwa – np. Wał Hadriana

f. romanizacja podbitych prowincji

g. urbanizacja podbitych prowincji

 

4. Ewolucja religii rzymskiej

a. Rzymianie przyjmowali kulty bogów ludów podbitych

- greckiego boga Apollina

- bogów egipskich Izydy i Serapisa

- bogów azjatyckich: Kybele i Mitry

b. kult cesarzy (deifikacja)

 

Rozwiąż quiz:  Romanizacja, urbanizacja i rzymski styl życia

Pracuj ze źródłami:

O rolnictwie

Los niewolników w latyfundiach