3. 6. Narodziny chrześcijaństwa

I. Działalność i śmierć Jezusa Chrystusa

1. Palestyna w czasach Jezusa

a. w I w. p.n.e. Palestyna została wcielona do Imperium Rzymskiego jako prowincja Judea

b. Judeą zarządzał rzymski namiestnik, zwany prefektem

c. Judea posiadała znaczną autonomię, dzięki której Żydzi mogli:

– swobodnie wyznawać swoją religię judaizm (wiara w jedynego Boga Jahwę)

– samodzielnie zbierać podatki

2. Chrystus urodził się ok. 7-4 r. p.n.e. w Betlejem w Palestynie

3. Nauki Jezusa Chrystusa

a. głosił nadejście Królestwa Bożego

b. głosił miłosierdzie i miłość bliźniego jako podstawowy obowiązek człowieka

c. został uznany za Mesjasza, syna Bożego, który przyszedł na świat, aby zbawić ludzkość od grzechu

4. Śmierć Jezusa na krzyżu

a. popadł konflikt z kapłanami żydowskimi i faryzeuszami, którzy uznawali go za wichrzyciela

b. wyrok śmierci został wydany przez namiestnika Judei Poncjusza Piłata – ok. 30 r. n.e. [IKONA Chrystus przed sądem Piłata]

c. kara śmierci została wykonana przez ukrzyżowanie [IKONA Kościół Grobu Pańskiego]

d. w przekonaniu chrześcijan Jezus po trzech dniach zmartwychwstał

e. uczniowie nazwali Jezusa Chrystusem (gr. christos - namaszczony)

II. Początki chrześcijaństwa

1. Chrześcijaństwo początkowo rozwijało się tylko wśród Żydów – działalność 12 apostołów

2. Dzięki misji św. Pawła – chrześcijaństwo rozpowszechniło się wśród innych narodów

3. Rozwój organizacyjny:

a. powstawanie gmin z wybieralnymi biskupami na czele

b. jednoczenie autonomicznych gmin – powstanie Kościoła katolickiego, czyli powszechnego (gr. katholikos – powszechny)

4. Chrześcijaństwo jako religia objawiona – opierała się na świętych księgach:

a. Stary Testament

b. Nowy Testament

III. Państwo rzymskie wobec chrześcijan

1. Początkowo chrześcijanie byli tolerowani jako nieliczna sekta żydowska

2. W pewnych okresach dochodziło do prześladowań

a. prześladowania chrześcijan były spowodowane:

– odmową wykonywania kultu państwowego

– oskarżeniami o zaburzanie dotychczasowego porządku społecznego

– oskarżeniami o zbrodnicze praktyki religijne (np. zabijanie niemowląt w trakcie rytualnych uczt)

b. największe prześladowania chrześcijan miały miejsce za panowania:

–  Nerona – w 64 r. n.e.

Dioklecjana  – edykty z 303 i 304 r. n.e.

3. Zmiana polityki cesarstwa wobec chrześcijan

a. wydanie Edyktu mediolańskiego313 r. n.e. – chrześcijaństwo religią tolerowaną

b. próba odnowienia tradycyjnych religii przez Juliana Apostatę (361-363 n.e.)

c. uznanie chrześcijaństwa przez Teodozjusza Wielkiego jako religii panującej – 392 r. n.e.

4. Pierwsze rozłamy w chrześcijaństwie

a. zróżnicowanie poglądów groziło schizmą, czyli rozłaem w Kośćiele

donatyzm

arianizm – działalność kapłana Ariusza

b. pierwszy sobór powszechny w Nicei – 325 r. n.e.

– uznał arinizm za herezję

– przyjął Credo, czyli wyznanie wiary

Rozwiąż quiz:  Narodziny chrześcijaństwa

Pracuj ze źródłami:

Tacyt o prześladowaniu chrześcijan

List G. Pliniusza Młodszego do Trajana w sprawie chrześcijan

Ustawa Walentyniana z 445 roku