4. 1. Cesarstwo bizantyjskie

1. Bizancjum

a. powstało w wyniku podziału dawnego cesarstwa rzymskiego na część wschodnią i zachodnią

b. nazwa Bizancjum  pochodzi od nazwy miasta Byzantion, na miejscu którego został zbudowany Konstantynopol

2. Bizancjum pod rządami Justyniana I Wielkiego  (527-565)

a. odzyskał Afrykę Północną, część Hiszpanii i Italię

b. stłumił powstanie Nka (532 r.)

3. Ustrój polityczny Bizancjum

a. władza cesarza była wzorowana na monarchiach hellenistycznych

b. cezaropapizm

– cesarz był uznawany za pełnomocnika Boga na ziemi

– miał decydujący głos w sprawach wiary i organizacji Kościoła

c. reorganizacja wojska – służba wojskowa w zamian za nadania ziemi

3. Kultura bizantyjska

a. Bizantyjczycy pielęgnowali dorobek kultury antycznej

b. kodyfikacja prawa rzymskiego, przeprowadzona na polecenie Justyniana I Wielkiego  – tzw. Kodeksu Justyniana  (Corpus Juris Civilis) – 534 r.

c. w literaturze i administracji greka zastąpiła łacinę

d. architektura

– największym arcydziełem architektury była Hagia Sophia  (kościół Mądrość Boża)

hipodrom - tor do wyścigów rydwanów

e. malarstwo

ikony – wykonane na desce obrazy przedstawiające Trójcę Świętą

mozaiki

3. Spór o ikony

a. ikonoklaści (obrazoburcy)

b. ikonodulowie

4. Upadek Konstantynopola

a. cesarstwo bizantyńskie istniało ponad tysiąc lat

b. jego terytorium było najeżdżane przez sąsiadów

Słowian

Arabów

Turków

c. najpierw straciło swoje ziemie w Afryce i Azji

d. w pierwszej połowie XV w. większość Półwyspu Bałkańskiego była w posiadaniu Turków

e. Konstantynopol został zdobyty przez Turków w 1453 r.