6. 1. Spór cesarstwa z papiestwem o inwestyturę

1. Sytuacja Kościoła w X i XI wieku

a. biskupstwa i opactwa były całkowicie uzależnione od władzy seniorów, którzy nadawali im ziemię i dzięki temu decydowali o obsadzie najwyższych urzędów kościelnych

b. dostojnicy kościelni upodabniali swój styl życia do zwyczajów świeckich feudałów

c. sytuację w Kościele pogarszały

  symonia  czyli praktyka sprzedaży godności kościelnych

nepotyzm  rozdawana godności kościelnych krewnym

d. upadek autorytetu papieży

– godność papieska stała się przedmiotem walk między możnymi rodami włoskimi

– cesarz  Otton I podporządkował papiestwo cesarstwu

2. Ruch odnowy życia religijnego

a. opactwo Cluny (czyt.: klini) zapoczątkowało ruch odnowy życia religijnego w klasztorach – tzw. ruch kluniacki

– zwalczanie symonii

– wprowadzenie celibatu księży

b. w XI wieku wprowadzono zasadę wyboru papieża przez kardynałów konklawe 

3. Program reformy Grzegorza VII

a. Grzegorz VII dążył do uwolnienia duchowieństwa od władzy świeckiej oraz jego całkowitego podporządkowania papieżowi

b. reformom Grzegorza VII sprzeciwił się cesarz Henryk IV

c. podział Europy na dwa obozy:

cesarski

gregoriański

 

4. Spór o inwestyturę

a. Henryk IV zwołał synod do Wormacji (1076 r.)

b. Grzegorz VII obłożył Henryka IV klątwą kościelną

c. Henryka IV ukorzył się przed papieżem w Canossie1077 r.

d. po zdjęciu klątwy Henryk IV stłumił opozycję i usunął ze stolicy apostolskiej Grzegorza VII

e. w roku 1122 został zawarty Konkordat wormacki

– biskupi i opaci wybierani kanonicznie i zatwierdzani przez papieża – inwestytura duchowna

– cesarz nadaje im beneficja związane z ich diecezjami 

 

5. Papiestwo u szczytu potęgi za pontyfikatu Innocentego III

a. umocnienie władzy papieskiej w Kościele

centralizacja zarządzania Kościołem

objęcie zakonów bezpośrednim zwierzchnictwem papieskim

uznanie przez sobór laterański IV absolutnej władzy papieskiej  1215 r. 

b. papocezaryzm  zwierzchnictwo papieża nad cesarzem

 

6. Schizma wschodnia  1054 r.